Itinerari d'Estudis

Instrument

 • Per accedir a la prova d'instrument de 1er cicle cal tenir aprovat Llenguatge Musical LL3  i Harmonia 1, i C4 o estar cursant-lo.

 • Per accedir a la prova d'instrument de nivell mitjà cal tenir aprovat Llenguatge Musical LL6, Història del Jazz 1, Tècniques del Jazz 3 TJ3 i CIM4 o estar cursant-lo.

Llenguatge Musical


És l'assignatura troncal inicial i comuna a totes les àrees.

 • És obligatori cursar fins a Llenguatge Musical LL3 per a tots els alumnes que estiguin estudiant en qualsevol dels programes d’estudis de l’Escola. Es convalidaran els estudis complerts de solfeig del pla 66 o els de Grau Mitjà del nou pla que es puguin acreditar.
 • Cal aprovar Llenguatge Musical LL3 per a accedir a la prova d’instrument del 1er cicle.
 • Cal aprovar Llenguatge Musical LL6 per a accedir a la prova d’instrument de nivell mitjà.

Conjunt Instrumental (Primer Cicle)

 • Per accedir a qualsevol dels quatre cursos dels conjunts instrumentals del 1er cicle cal fer-ho a través d’una prova d’accés i tenir Llenguatge Musical LL2 cursat.

Conjunt Instrumental - Improvisació (Cicle Mitjà)

 • Per accedir al primer dels cinc cursos de Conjunt Instrumental Improvisació cal haver aprovat el C4, o bé superar una prova de nivell. Per tal de superar l’examen de pas de curs, cal aprovar totes i cadascuna de les parts.

Conjunt Instrumental - Latin

 • El Conjunt Instrumental Latin té 5 nivells i és opcional. Es pot cursar havent aprovat C4 o a través de la prova de nivell.

Harmonia i Tècniques del Jazz

 • Cal  aprovar Llenguatge Musical LL3 per començar Harmonia.
 • Harmonia 1 és obligatòria i comuna a totes les àrees.
 • Es recomana haver cursat Conjunt Instrumental Improvisació 3 CIM3 del nivell mitjà abans d’accedir a Harmonia Avançada 1.

Informàtica Musical

 • El curs de Seqüenciació és obligatori per a l´obtenció del Títol de Primer Nivell
 • El curs d’Edició de Partitures és obligatori  per a l´obtenció del Títol de Nivell Mitjà.

Arranjaments de Big Band

 • Per començar a cursar Arranjaments de Big Band cal haver aprovat Tècniques del Jazz 3 TJ3.
 • Els alumnes que aprovin Arranjaments de Big Band 2 convaliden Big Band.
 • El projecte final dels alumnes d’Arranjaments de Big Band 2 consisteix en un arranjament o tema propi per a Big Band que serà interpretat per la OJO Original Jove Orquestra del Taller de Músics, sota la supervisió del director de la Big Band.

Història del Jazz

 • Consta de 2 nivells. Es pot començar a cursar sense requisits.
 • Cal aprovar Història del Jazz 1 per a accedir a la prova d’Instrument de nivell mitjà.

Titulacions

 • Per obtenir el Títol del Primer Cicle del Taller de Músics: cal tenir aprovat Llenguatge Musical LL3, Conjunt Instrumental C4,   Harmonia 1, Seqüenciació i la prova d’instrument del 1er Cicle.
 • Per obtenir el Títol de Nivell Mitjà del Taller de Músics: Cal tenir aprovat Llenguatge Musical LL6, Tècniques del Jazz 3 TJ, Conjunt Instrumental Improvisació CIM4, Edició de Partitures, Història del Jazz 1, Big Band i la prova d’instrument de nivell mitjà.
 • El Títol de Nivell de Perfeccionament s’obtindrà mitjançant un itinerari d’estudis predeterminat amb l’equip pedagògic.

volver,