Conjunt Instrumental i Improvisació

Classe col·lectiva per a alumnes del mateix nivell que formen un grup instrumental i que, sota la supervisió d'un professor, treballen la musicalitat, la improvisació i la utilització del  material melòdic i harmònic.

Mitjançant aquesta assignatura es descobreix i es desenvolupa el so propi i la seva projecció. S'aprèn a desenvolupar els elements musicals diferencials de cada alumne, així com la relació respiració-frase, la pulsació individual i col·lectiva, o la improvisació en contexts modals i tonals en formes habituals del jazz i altres estils moderns.

Així  mateix, es desenvolupa la capacitat d'utilitzar diverses eines per a la creació o el desenvolupament d'idees pròpies.

També s'aprèn a acompanyar melodies i improvisacions i a explotar materials melòdico-harmònics que s'integren en el so propi i en el del grup.

Es treballa el reconeixement de formes i estructures en contextos tonals propis del jazz i l'adequació als estils, tot buscant una aproximació a les competències que es desenvolupen en el Títol Superior.

Es treballen els aspectes professionalitzadors per a la interpretació i la improvisació: estructura i forma del tema, lectura, memorització, i transcripció de solos.

Durada: Classe col·lectiva setmanal de 1,30h.

Avaluació: A banda de les proves periòdiques d'execució, els treballs i transcripcions de solos o la creació i desenvolupament d'idees pròpies, l'avaluació en l'assignatura de Conjunt Instrumental i Improvisació es basa en l'avaluació continuada, l'observació setmanal dels progressos i del desenvolupament dels continguts actitudinals.

 

volver