Temari complet 2018-2019

 

DIMARTS, 6 DE NOVEMBRE DE 2018
Registre d'una cançó, societats d'autor, contractes. (I)   >>Inscripción online

1.- La propietat intel·lectual en el seu context: De què parlem quan parlem de propietat intel·lectual? Copyright versus Drets d'autor. Subjecte i objecte de la Propietat Intel·lectual. Coautoria. Tipus d'obra 2.- Drets d'autor i Drets Connexes o afins als Drets d'autors (Artistes intèrprets i executants, productors fonogràfics i audiovisuals). Altres agents que intervenen en la indústria musical 3.- Quins drets es generen en un altre cas? De quins drets estem parlant? Duració. Límits d'ús i límits temporals. Drets exclusius i drets de simple remuneració. Les entitats de gestió. 4.- Casos pràctics.

 

DIMARTS, 13 DE NOVEMBRE DE 2018
Sponsors i mecenes.  
 >>Inscripción online

1.- Definició de patrocini. 2.- Diferents tipologies de patrocini: cultural, esportiu, altres, esdeveniments excepcionals d'interès públic. 3.- Proposta de patrocini: explicació del projecte, definició de categorització dels patrocinis (contraprestacions, proposta econòmica / espècies, conveni). 4.- Casos de patrocini segons la seva tipologia. 5.- Contractes. 

  • Impartida per Miquel Fernández


DIMARTS, 20 DE NOVEMBRE DE 2018
Registre d'una cançó, societats d'autor, contractes. (II)   >>Inscripción online

1.- El músic autor i intèrpret: Autònom. Assalariat. 2.- Contractes: Què és un contracte? Què ha de constar? Què és accessori en un contracte i què és fonamental?. Tipus i classes de contractes amb els que em trobaré en la meva carrera professional com a compositor i artista intèrpret executant. 3.- Les entitats de gestió: Funcions. Serveis. Drets de gestió col·lectiva obligatòria. 4.- Altres formes de protecció: La marca. 5.- El copyleft / les llicències Creative Commons.

 

DIMARTS, 27 DE NOVEMBRE DE 2018
Contractes en la indústria musical. (I)   >>Inscripción online

1.- Teoria general del contracte. 1.1.- Formes dels contractes. Escrit/verbal/actes propis. 1.2.-  Aspectes generals dels contractes. 1.3.- Interpretació dels contractes. 1.4.- Aspectes especials dels contractes més rellevants per al músic. 2.- Situacions irregulars dels contractes. 2.2.- Què és incompliment de contracte? 2.3.- Supòsits habituals. 2.4.- Està justificat l'incompliment? 2.5.- Què fer davant un possible incompliment? 2.6.- Necessitat de prova. 2.7.- Resolució de contractes. Causes. Formes. 2.8.- Via judicial: resolució i / o reclamació.

 

DIMARTS, 11 DE DESEMBRE DE 2018
Contractes en la indústria musical. (II)   >>Inscripción online

1.- Contractes relatius a actuacions. Contractació d'autors i artistes, intèrprets o executants. 1.1.- Contractació laboral d'autors i artistes. 1.2.- Contractació mercantil. 1.3.- Facturació i qüestions relatives a impostos. 2.- Contractes discogràfics. 3.- Contractes de management. Contractes de booking. 4.- Contractes 360º. 5.- Contractes de distribució digital.

 

DIMARTS, 18 DE DESEMBRE DE 2018
Les editorials i els seus contractes. (I)   >>Inscripción online

Quins tipus de contractes ofereix una editorial? Quins són els diferents drets que cedeix un autor a una editorial? Per a què serveix una editorial? 1.- Introducció als drets d'autor. 2.- Editorials. 3.- Societats de gestió col·lectiva (SGAE). 4.- Tipus de drets que es gestionen. 4.1.- Drets morals. 4.2.- Drets econòmics derivats de l'explotació (drets patrimonials). 5.- Tasques. 5.1.- Registres. 5.2.- Negociacions de permisos. 5.3.- Gestió de drets. 5.4.- Reclamació. 5.5.- Composició per a tercers.

 

DIMARTS, 8 DE GENER DE 2019

Doble sessió: L'editorial musical + Les editorials i els seus contractes. (II)   >>Inscripció online

De 17h a 18.30h. L’editorial musical1- El registre de la composició o obra musical. 2- La sincronització de la cançó dins una pel·lícula, sèrie, anunci de publicitat per TV, o ràdio. 3- Drets d’autor vs. Drets fonogràfics o de master. 4- utorització o denegació de les diferents adaptacions d’una obra musical. 5- Assessorament als autors. 6- Búsqueda de repertori per artistes, músiques per a pel·lícules o programes de televisió. 7- Notificació i reclamacions dels concerts  8- Notificació a SGAE dels usos televisius de les cançons del repertori de l’editor. 9- Protecció de les obres dins el seu catàleg davant qualsevol ús indegut. 10- Representació i administració dels catàlegs d’altres editors (estrangers i nacionals)

Impartida per Rosa M. Vizcaíno (Ediciones Musicales Clipper’s)


De 18.45h a 21.45h. Les editorials i els seus contractes (II): Quins tipus de contractes ofereix una editorial? Quins són els diferents drets que cedeix un autor a una editorial? Per a què serveix una editorial? 1.- Tipus de contractes. 1.1.- Entre autor i editorial: Encàrrec d'obra. Contracte d'edició. 1.2.- Entre editorials: Contracte d'administració. Contracte de coedició. Contracte de subedició. 2.- Fonts d'ingressos / Repartiment dels drets recaptats. 2.1.- Televisió. 2.2.- Ràdio. 2.3.- Internet. 2.4.- Directes (sales i festivals). 2.5.- Locals públics. 2.6.- Venda de suports.

 

DIMARTS, 15 DE GENER DE 2019
Formes jurídiques per a artistes i professionals de la cultura. (I)  >>Inscripción online

Quina és l'estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar sense crear una empresa? 1.- Realitat del sector. Històric. Constitució de formes jurídiques que responen a la realitat artística dels seus membres. 2.- Diferenciació bàsica entre una societat civil i una societat mercantil. 3.- Societats civils: a) Associació. b) Fundació. c) Societat Civil Privada, SCP. 4.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats civils. 5.- Contractació per compte d'altre. 5.- Contractació per compte propi. 7.- Formes jurídiques en les que poder constituir-se. Requisits i Conseqüències. 8.- Tipus de contracte (mínims contractuals aplicables a aquest sector / Laboral, mercantil o civil)

ATENCIÓ! Aquesta sessió es farà al Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (Centre Cultural Can Fabra. C/ Segre, 24-32, 3a planta, 08030 Barcelona. t. 93 176 30 63)

 

DIMARTS, 22 DE GENER DE 2019
Formes jurídiques per a artistes i professionals de la cultura. (II)  
>>Inscripción online

Quina és l'estructura que més em convé segons els meus ingressos? Com puc facturar sense crear una empresa? 1.- Societats Mercantils: a) Societat de Responsabilitat Limitada, SRL. b) Societat Anónima, SA. c) Societat Cooperativa. 2.- Realitat del músic versus les societats cooperatives d'artistes. Casuística. Legalitat i tractament d'aquestes per part d'Inspecció de Treball. 3.- Resolució de cas pràctic a treballar a classe sobre aquestes tres societats mercantils i qüestions relacionades  amb aquestes.

 

DIMARTS, 29 DE GENER DE 2019
L'autoedició.   >>Inscripción online

Passos per editar el propi disc i requisits legals per muntar un segell. 1.- Formes jurídiques. Introducció a les diferents formes de constitució legal d'una petita empresa. 2.- Registre de marca. Tipus de marques i categories en què es poden registrar segons la classificació de Niza. 3.- Alta al registre de productors fonogràfics de la SGAE. 4.- Tipus de contractes (contracte general o d'autoedició) i comparativa entre ells. 5.- Gestió del Dipòsit Legal. 6.- Procés d'alta per poder obtenir codis, i obligacions. 7.- AECOC i els codis de barres. 8.- AGEDI i els codis ISRC d'àudio i de vídeo. 9.- Com fer un label copy. 10.- Què són els Drets Fonomecànics? 11.- Fabricació. 12.- Distribució digital. 13.- Distribució física. 14.- Acord discogràfic i liquidació de royalties.

  • Impartida per Joan Guàrdia Torrents

 

DIMARTS, 5 DE FEBRER DE 2019
Distribució digital.   >>Inscripción online

Contracte de distribució o autodistribució? Quins tipus de contracte ens poden oferir? Quins drets cedim en un contracte de distribució digital? Podem aconseguir fer autodistribució digital? A quins operadors/distribuïdors arribarem? 1.- Introducció i dades. 1.1.- Formats de música moderns. 1.2.- Situació actual. 1.3.- Evolució de vendes per format. 1.4.- Evolució i estimació de vendes 2008-2019. 1.5.- Any 0 de l'Era Digital. 2.- Distribució digital. 2.1.- Què és una distribuïdora digital? 2.2.- Etapes inicials. 2.3.- Què necessito? 2.4.- Distribuïdores digitals. 2.5.- Canals digitals. 2.6.- Contractes i royalties. 2.7.- Evolució. 2.8.- Big Data. 2.9.- Conflicte digital segell-artista. 2.10.- Autodistribució digital. 3.- Exemple pràctic de distribució digital.

 

DIMARTS, 12 DE FEBRER DE 2019

Management i booking  >>Inscripción online

1.- Introducció al management musical. 2.- Tasques, eines i gestió. 3.- Contractació artística / Booking. 4.- Agència de contractació i promotora. 5.- Fases i gestió de la contractació artística. 6.- Gestió de l'actuació: Producció i logística / Promoció / Ticketing. 7.- Com conèixer agents musicals i contactar amb professionals de la indústria musical.

  • Impartida por Oriol Roca Cano

 

DIMARTS, 19 DE FEBRER DE 2019
Finançament col·lectiu / Crowdfunding.   >>Inscripción online

1.- Què és el crowdfunding i tipologia. Definició de crowdfunding. Tipus de crowdfunding. 17 Plataformes de crowdfunding. Entenent el concepte de pledger. Els diferents tractaments fiscals. Crowdfunding i fases de negoci. 2.- Finançament clàssic i crowdfunding. Crowdfunding de recompensa i inversió. Crowdfunding d'inversió i business angels. Crowdfunding de préstec i els bancs. La complementarietat. Una nova eina. La generació de comunitat. 3.- Les 20 regles d'or del crowdfunding. Les 6 regles generals del crowdfunding. La regla 30-90-100. La regla del poder del 100. La regla de les 4 C. La regla de l'equip. La regla de la U. La regla 1-3. Las 4 regles sobre el disseny. La regla de la descripció visual. La regla de l'objectiu i la durada. La regla de la credibilitat. La regla de la transparència. Les 4 regles sobre les recompenses. La regla del poder del que és gratis. La regla GTA de les recompenses. La regla del mecenes VIC. La regla B2Crowd. Aplicació als projectes. 4.- Les 6 regles sobre la comunicació. La regla de la constància. La regla de la identitat virtual. La regla del vídeo 120. La regla de les 4 F. La regla dels altaveus. La regla «en viu». Aplicació als projectes. 5.-  Fiscalitat i crowdfunding. El crowdfunding genera obligacions. Recompenses i IVA. L'IRPF i l'increment de patrimoni. Com calcular l'IVA de les recompenses. Altres possibles costos fiscals. 6.- Eines pel crowdfunding. Introducció a les eines pel crowdfunding. Eines de comunicació. Eines de productivitat. Eines d'organització de tasques. Eines d'anàlisi de campanya.

 

DIMARTS, 26 DE FEBRER DE 2019
Promoció (I). Mitjans de comunicació.   >>Inscripción online

1.- Que és i que no és una agencia de comunicació. Tot és comunicació. 2.- El sector de la premsa. 3.- El sector de la cultura. 4.- Claus en la comunicació. Materials (full de promo, nota de premsa, dossier…). Consideracions prèvies. Objectius. Eines. El discurs. El portaveu. 5.- Especificitats de cada mitjà. 6.- Exemples. Casos d'exit..

 

DIMARTS, 5 DE MARÇ DE 2019

Doble sessió: 'Com ser músic i no defallir en l'intent' + Promoció (II). Xarxes socials >>Inscripció online

De 17.00h a 18.30h - 'Com ser músic i no defallir en l'intent'
1.- Presentació. Què és ser músic? (Pregunta Oberta). 2.- La Fantasia vs. La Realitat. 3.- Organització del Treball (20% Creatiu, 30% Resolutiu, 30% Logística, 20% Random). 4.- Treballar per un mateix: Màxima Llibertat = Màxima Responsabilitat. El Do it Yourself vs el Do it Together: “L’Art de Col·laborar”. Diversificació, Treball per Projectes. Projectes Motivadors, Projectes Interessants, Projectes Necessaris. Ups and Downs, Tolerant l’estrès (Horaris, Relacions de Treball, Viatges, Família, Ingressos…).

 


De 18.45h a 21.30h - Promoció (II). Xarxes socials. 
>>Inscripción online

1.- Xarxes socials. Estat actual. Facebook. Twitter. Linkedin. Google plus. Instagram. Youtube i similars. Snapchat. Meneame. Periscope – meerkat. Reddit – imgur.
2.- Consideracions futures. 3.- El Community Manager. Persona. Externalització.
4.- Objectius. Volum vs qualitat. El target. 5.- Contingut vs PR. 6.- Eines per mesurar. 7.- Publicitat. 8.- Coordinació de la comunicació

 

DIMARTS, 12 DE MARÇ DE 2019
L'estudi de gravació: usos, com optimitzar la inversió. >>Inscripción online

1.- L'estudi de gravació: 1.1. Estructura de l'estudi. 1.1.1. Acústica i condicionament. 1.1.2. Equipament. 1.1.3. Backline. 1.2. Tipus d'estudi. 1.2.1. Música de diferents formats. 1.2.2. Televisió / postproducció. 1.2.3. Home Studio. 1.3. Software per a producció musical. 2.- Processos de producció: 2.1. Preproducció. 2.1.1. Maquetació. 2.1.2. Assajos. 2.1.3. Contractació d'estudis i backline. 2.1.4. Preparació de sessiones de gravació. 2.2. Producció. 2.2.1. Gravació en directe. 2.2.2. Gravació en overdub. 2.3. Mescles. 2.3.1. Mescla en estudi. 2.3.2. Mescla per enginyer extern. 2.4. Postproducció. 2.4.1. Mastering. 3.- Pressupostos. 3.1 Preus. 3.2 Staff d'estudio. 3.3 Contractació. 3.4 Agendació. 4.- Com muntar un home studio. Materials bàsics segons especialitat o objetius del músic.

  • Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics).

 

DIMARTS, 19 DE MARÇ DE 2019
El paper del productor i del tècnic de so.  >>Inscripción online

1.- La producció musical. 1.1. Tipus de producció musical. 1.1.1. De bandes. 1.1.2. Solistes. 1.1.3. Producció in-house (música electrònica). 1.1.4. Remix. 1.1.5. Remake. 1.1.6. Cover. 1.1.7. Producció per comanda. 1.2.  Fases de la producció musical. 1.2.1. Composició. 1.2.2. Preproducció. 1.2.3. Producció. 1.2.4. Postproducció. 1.3. Staff dins d'una producció musical. 1.3.1. Productor. 1.3.2. Compositor / lletrista. 1.3.3 Arranjador. 1.3.4. Músic de sessió. 1.3.5. Enginyer de gravació. 1.3.6. Enginyer de mescles. 1.3.7. Enginyer de mastering. 1.3.8. Empresa de replicació mecànica. 2.- Eines de producció musical. 2.1. Seqüenciadors. 2.2. Edició d'àudio. 2.3. Processadors i efectes. 2.4. Instruments virtuals. 3.- Tipus de productor musical i exemples. 3.1. Més músics. 3.2. Més tècnics. 3.3. Complets. 3.4. "Comercials". Especialistes en adaptar la música a la indústria del moment. 4.- Tipus d'enginyers de so. 4.1. Freelance. 4.2. Residents. 4.3. Treballs a distància. 5.- Exemples de produccions musicals... des de la composició fins al mastering. 6.- Preparació d'una producció: A qui necessito?

  • Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics).

 

DIMARTS, 26 DE MARÇ DE 2019
El rider tècnic.  >>Inscripción online

Quan ens contracten o contractem una actuació, cal enviar o demanar el rider tècnic per tal de saber a quines necessitats ens enfrontem. Com interpretar-lo i com fer-ne un amb tots els detalls? Hi ha un estàndard? Cal acceptar totes les condicions? Es poden oferir alternatives? 1.- Revisió de l'staff tècnic i les seves funcions segons la producció. 2.-  Revisió del material tècnic en la sonorització d'un espectacle base. 3.- Definició de rider. Estructura i contingut. 4.- Seguiment del rider. Responsables de la seva distribució i lectura. 5.- Contrarider. 6.- Responsabilitats.

  • Impartida per Kiko Caballero, productor, mesclador i enginyer de so (Taller de Músics).

 

DIMARTS, 2 D'ABRIL DE 2019

De 17h a 18.30h - Com presentar una proposta a un festival / mercat / fira (tipus de materials, etc.) + L'actuació en directe (I) Concerts i Festivals >>Inscripción online

1. Naturalesa 2.  Titularitat 3. Gènere  4. Objectius 5. Públic 6. Espai 7. Moment 8. Entorn 9. Equip 10. Pressupost

  • Impartida per Marc Lloret.

De 18.45 a 21.45h : L'actuació en directe (I). Concerts i festivals.  >>Inscripción online

1.- Planificació i estudi. Anàlisi territorial. Anàlisi social. Anàlisi de la competència. 2.- Contractes, permisos i llicències. 3.- Promoció i publicitat. Venda d'entrades. 4.- Selecció de sales i / o recintes. 5.- Avaluació de rider del local i del grup. 6.- Producció del projecte. 7.- Timings i logística. 8.- Tancaments comptables i administratius.

 

·  Impartida per Brian Sellei (Menos Que Cero).


DIMARTS, 9 D'ABRIL DE 2019
L'actuació en directe (II). Elaboració d'un pressupost.  >>Inscripción online

1.- Elaboració detallada del pressupost d'un festival. 2.- Recerca de finançament públic. Subvencions i ajuts estatals i territorials. 3.- Recerca de finançament privat. Sponsors i marques. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASTERCLASSES

Les tres masterclasses incloses en el curs estan encara per confirmar. En breu informarem sobre temes, ponents i dates.