Equip de gestió

Equip de direcció

Director pedagògic i Cap d'estudis - Jordi Riera Abad
Directora tècnica - Montserrat Esquius
Assessorament artístic - Joan Albert Amargós


Recursos humans
Berta Puntí

Equip de Gestió - Secretaria

Cristina Piquer
Dympna Alonso
Noèlia Sardà
Nazaret Martínez

Manteniment i logística

Carlos Daniel Aguilar 

Biblioteca i Documentació

Celeste Monterde 

Atenció a l'estudiant

Joan Solà-Morales