Transparčncia

El novembre del 2015, la Generalitat de Catalunya va emetre una primera Guia de Transparència sota la llei 19/2014, del 29 de desembre de 2014. La llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, regula què han de fer per complir els principis de legalitat i qualitat del servei públic les administracions, les entitats vinculades, les empreses públiques, i les entitats privades que presten serveis, són adjudicatàries de contractes del sector públic, o bé reben subvencions o ajuts públics.