Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

  • Comptes anuals
  • Inventari del patrimoni
  • Retribució dels òrgans de direcció/administració: la retribució de l'òrgan de govern de la Fundació Privada Taller de Músics és zero, atès que el càrrec de patró no és retribuïble.