Comptes anuals

Lluís Cabrera Sánchez, en nom i representació de la Fundació Privada Taller de Músics, amb NIF G63080014 i domicili a 08001 Barcelona, Carrer Requesens 3-5 baixos,


EXPOSA

Que per donar compliment al que estableix l'article 3 del Reial Decret1270/2003 de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius, s'acompanya a la present laMemòria Econòmica de la Fundació corresponent a l'exercici 2017.