Principals línies estratègiques d'actuació

Segons els estatuts de la Fundació Privada Taller de Músics, aquesta s'ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, pels seus estatus. 

Sota l'article 3, es defineixen les activitats de la Fundació amb les següents finalitats i àmbits d'actuació:

 • Fomentar la presència, promoció i difusió, de l'activitat d'intèrprets i formacions musicals, principalment en la vida cultural catalana. 
 • Col·laborar amb altres entitats en la promoció de la música. Oferir recolzament a les entitats, grups, companyies o autors de música (bé siguin professionals o amateurs), al seu inici o manteniment, en l'organització d'activitats musicals, com ara festivals, cicles, concerts, representacions, publicacions...
 • Facilitar el coneixement de la pràctica musical i estimular l'intercanvi d'idees i corrents musicals.
 • Impulsar la inquietud musical dels joves a través dels centres Educatius.
 • L'establiment dels diferents acords de col·laboració o de prestació de serveis, amb les administracions públiques, sales d'actes, empreses, professionals, o d'altres entitats culturals... que realitzin una tasca de difusió i representació musical. 
 • Organitzar concerts, seminaris, recitals i festivals per a la promoció ciutadana de la cultura musical. 
 • La disponibilitat per a cedir locals, instruments o equipaments tècnics de la Fundació per al desenvolupament de les activitats i espectacles culturals. 
 • Dispossar d'espais suficientment dotats per la Fundació, que afavoreixin l'organització d'aquestes activitats i l'intercanvi d'idees i projectes. 
 • Vetllar per la qualitat de l'organització en les activitats que es porten a terme i per les mesures de seguretat en el lloc on es desenvolupen.
 • La Fundació té per objecte la promoció de l'ensenyament, interpretació i difusió de la música popular contemporània: jazz, flamenco, rock, etc...
 • La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sense excloure l'àmbit nacional i internacional.