Producció i Gestió

La trajectòria del Taller de Músics sempre ha estat vinculada al seu doble vessant d'escola de música moderna i motor dinàmic de producció musical.

Amb la nova especialitat de Producció i Gestió, el nostre objectiu és formar professionals en la gestió d'activitats musicals, dotant-los de rigor en els coneixements bàsics i tradicionals propis, al mateix temps que es procura una capacitat d'anàlisi i de recerca del mercat, com a aposta per a nous models situats en l'economia actual.

El Taller de Músics posa a disposició dels alumnes el seu departament de Management & Produccions per a l'elaboració de pràctiques acadèmiques i com a porta de sortida cap a un futur professional en l'àmbit de la gestió i producció musical.

PLA D'ESTUDIS

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 144 crèdits
 • Optativa: 18 crèdits
 • Pràctiques: 24 crèdits
 • Treball Final de Titulació: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits

PERFIL PROFESSIONAL

El Titulat o Titulada en Producció i Gestió ha de ser un professional altament qualificat per a poder dur a terme  la planificació, producció i gestió de projectes relacionats amb la música.

Ha de tenir coneixement dels àmbits tècnics de diferents llenguatges de la música i de les possibilitats tecnològiques, com a suport per a una tasca relacionada amb la creació, realització, gravació i distribució.

Ha de tenir un coneixement del marc legal relacionat amb diferents àmbits de la professió musical.

Ha de tenir capacitat per al treball en equip, per poder liderar grups de treball i ha de tenir eines per a desenvolupar la seva tasca professional en diferents camps d'acció relacionats amb la música: gestió econòmica, comunicació, organització de recursos humans i materials, gestió logística, planificació estratègica i programació musical.

PERFILS DELS ALUMNES QUE ACCEDEIXEN ALS ESTUDIS SUPERIORS

El perfil de l'alumne que accedeix als estudis en l'especialitat de producció i gestió, és el d'un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions musicals representatives. Capaç de reconèixer formes habituals, tan auditivament com a través d'una partitura.

Tanmateix ha de saber construir-se les seves pròpies estratègies per a organitzar-se el treball per tal de superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de forma respectuosa i coherent.

Així mateix, ha de mostrar capacitats per a organitzar la seqüència de fases del desenvolupament d'un projecte. I ha de ser capaç d'organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb esdeveniments musicals o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, i mostrar habilitats per a treballar individualment i en equip.

PRÀCTIQUES EN L'ESPECIALITAT DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ

Taller de Músics, conscient de la vital importància del que suposen els crèdits pràctics pel que fa a la incidència en la futura inserció laboral del nostre alumnat, ve desenvolupant tota una sèrie d'activitats emmarcades en l'entorn laboral real, corresponents a la concreció dels crèdits pràctics en algunes de les assignatures del currículum.

Voldríem destacar el paper que juguen tant el mateix Departament de Management de la Fundació Taller de Músics com les entitats que col·laboren amb el Taller de Músics, que de manera desinteressada possibiliten al centre dur a terme aquestes activitats.

Tanmateix, pel desenvolupament d'aquest Títol Superior de Música en Producció i Gestió, el bloc de pràctiques és fonamental:

- Permet el contrast entre coneixement teòric i experiència pràctica.
- Permet nous desenvolupaments conceptuals a partir de l'anàlisi de situacions concretes.
- Permet a l'alumne explorar possibles camps de treball.

Perfil de les empreses, centres o institucions on poden desenvolupar pràctiques:

- La tasca empresarial o el marc d'actuació de l'entitat col·laboradora ha de tenir relació directa amb els continguts acadèmics del títol superior i per tant, ser profitós en el desenvolupament professional futur de l'alumne.
- Possibilitat que l'alumne tingui una visió àmplia de l'entorn genèric d'actuació de l'entitat col·laboradora, com a mitjà indispensable de responsabilitat en les seves taques.
- Possibilitat objectiva d'integrar l'alumne en equips humans establerts.
- L'entitat col·laboradora ha de poder oferir contacte directe i periòdic amb el procés de tutorització de les pràctiques, per tal d'aconseguir optimitzar els aspectes acadèmics i la praxis.

Tipus de centres on es podran dur les pràctiques:

- Segells discogràfics.
- Empreses de producció de concerts.
- Sales de concerts
- Organització de festivals
- Projectes digitals.
- Equipaments públics.
- Ateneus i associacions

Funcions a dur a terme per part de l'estudiant:

Les funcions a dur a terme poden ser diverses:

 • suport en tasques de realització d'estudis relacionats amb l'entitat de pràctiques.
 • col·laboració en el disseny de projectes.
 • suport a tasques de producció, comunicació o gestió.
 • suport a tasques d'investigació.

Es prioritzaran aquells contractes de pràctiques que:

- Possibilitin un coneixement ampli de l'entitat i el seu entorn de treball.
- Incloguin propostes de prospectiva, conceptualització i disseny de propostes.

Contingut:

- Anàlisi institucional.
- Inserció en equips de treball.
- Impacte social i econòmic dels projectes musicals.
- Altres continguts a especificar en cada cas, en funció del projecte curricular de l'alumne, les característiques de l'entitat, i sempre en correspondència amb els continguts de les altres assignatures del Títol Superior.

Sortides professionals

Els titulats podran accedir al mercat laboral en diferents opcions:

 • Producció d'esdeveniments com ara concerts o altres activitats musicals.
 • Producció i management de projectes artístics relacionats amb la música.
 • Gestió, programació de cicles de concerts, festivals o altres programacions musicals.
 • Gestió d'entitats, associacions, empreses privades o públiques... del sector musical i discogràfic.
 • Docència.
 • Treball editorial.

Els coneixements adquirits faciliten als titulats l'accés a estudis de postgrau i Màster.