Perfil del titulat

El perfil del titulat superior en música ha de ser el d'un professional qualificat per utilitzar els elements constitutius del llenguatge, la interpretació, la creació, la docència i la investigació musicals en benefici de la formació, l'expressió personal i la comunicació.


Especialitat d'Interpretació
El titulat en Interpretació ha de ser un professional altament qualificat per a la interpretació musical, amb domini dels seu instrument i el repertori inherent a la seva especialitat, coneixent les característiques tècniques i acústiques del seu instrument i aprofundint en el seu desenvolupament històric, així com el d'un instrument complementari. El titulat ha d'exercir una tasca d'interpretació d'alt nivell d'acord amb les característiques específiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com en el d'integrant d'una formació instrumental, així com tenir capacitat per ubicar-se en contextos artístics multidisciplinars, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d'evolució. També ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i suport específic per a la seva tasca. Així mateix, ha d'estar format per a l'exercici de l'anàlisi musical d'ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per a transmetre'l de forma oral i escrita rigorosament. Per últim, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder realitzar tasques d'investigació i d'experimentació musicals.


Especialitat de Composició
El titulat en Composició ha de ser un professional altament qualificat per a la creació musical, amb domini d'un ampli ventall de llenguatges musicals i dels seus aspectes tècnics, teòrics, pràctics, històrics i estètics. El titulat ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i de suport específic per a la seva tasca. S'ha de saber ubicar creativament en diferents contextos, incloent-hi projectes escènics i contextos artístics multidisciplinars, audiovisuals o els inherents a les noves tecnologies, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d'evolució. Així mateix, ha d'estar format per a l'exercici de l'anàlisi musical d'ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per a transmetre'l de forma oral i escrita rigorosament. Per últim, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder realitzar tasques d'investigació i d'experimentació musicals.


Especialitat de Pedagogia Musical

El titulat en Pedagogia Musical ha de ser un professional altament qualificat en un o més àmbits rellevants de la pràctica musical (interpretatius) i amb profunds coneixements teòrics i pràctics sobre l'ensenyament i l'aprenentatge en els seus aspectes metodològics, psicològics i artístics, així com comptar amb una significativa experiència pràctica. Desenvoluparà la seva activitat professional en centres de qualsevol nivell educatiu de règim general o especial, tant en formació reglada com no reglada, per la qual cosa ha de conèixer perfectament les diferents formes didàctiques a emprar en l'ensenyament d'estudis musicals, així com tots els elements que configuren l'organització i gestió d'un centre educatiu en música. A més, ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i de suport específic per a la seva tasca i, sobretot, conèixer com pot treballar amb les TIC. Així mateix, ha d'estar format per a l'exercici de l'anàlisi musical d'ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu, tenint capacitat per transmetre-ho de forma oral i/o escrita de forma rigorosa. Per últim, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder realitzar tasques d'investigació i d'experimentació musicals.