Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials modificat pel Reial Decret 861/2010, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

El programa AUDIT té els objectius següents:

  • Afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIQ de la formació universitària, dels centres universitaris, i també d'altres institucions d'educació superior, integrant totes les activitats relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments que s'han desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l'instrumentutilitzat per al seguiment dels programes formatius.
  • Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de l'avaluació de l'adequació dels SGIQ dissenyats i la certificació posterior dels SGIQ implementats.

El SGIQ-marc del Taller de Músics va ser avaluat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT-EAS i valorat positivament en data de 30 de març de 2016.

Certificat AUDIT-EAS

Aprovació Pla d'Estudis Taller de Músics ESEM

Aprovación Pla d'Estudis de Pedagogia Taller de Músics ESEM

Informe de seguiment del SGIQ 2016-2017

Memòria de verificació del títol superior en música

Memòria de verificació del títol superior en música, especialitat Pedagogia

Informe d'inserció laboral

Informe d'Autoavaluació Taller de Músics ESEM 2016-2017 (setembre 2018)

Manual de Qualitat

Manual de processos del SGIQ

Quadre-resum dels processos establerts al Taller de Músics ESEM:

TM - PE01 - Política i objectius de qualitat
TM - PE02 - Política de personal (PDI-PAS)
TM - PE03 - Disseny, aprovació i extinció de titulacions
TM - PE04 - Perfil de l'estudiant
TM - PE05 - Criteris d'accés i matriculació
TM - PE06 - Implementació del Pla de Millores
TM - PE07 - Publicació de la informació
TM - PC01 - Desenvolupament de l'ensenyament i tutoria
TM - PC02 - Avaluació de l'aprenentatge
TM - PC03 - Pràctiques acadèmiques
TM - PC04 - Mobilitat
TM - PS01 - Recollida i anàlisi de resultats de qualitat en la formació
TM - PS02 - Orientació professional i inserció laboral
TM - PS03 - Captació i selecció PDI-PAS
TM - PS04 - Avaluació, promoció i reconeixement PDI-PAS
TM - PS05 - Formació PDI-PAS
TM - PS06 - Gestió de recursos materials i infraestructures
TM - PS07 - Gestió de serveis
TM - PS08 - Gestió de queixes, reclamacions i suggeriments
TM - PS09 - Gestió documental