Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Canal de denúncies

POLÍTICA CORPORATIVA DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

Aquesta Política reflecteix el compromís de la nostra empresa amb la comunicació de conductes irregulars comeses i es configura com un sistema intern d’informació únic per a totes les societats que conformen el Grup.

 1.  INTRODUCCIÓ AL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

La present Política té com a objectiu garantir la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció dins d’una empresa. Es configura com el marc regulador del sistema intern d’informació mitjançant la creació d’un canal a disposició de les persones treballadores i altres grups d’interès a través del qual es pugui comunicar qualsevol informació de la qual es tingui coneixement, per qualsevol mitjà formal o no, sobre l’existència d’una possible irregularitat, acte contrari a la legalitat o a les normes internes, incloses també les eventuals irregularitats relatives a temes comptables, qüestions relatives a auditories i/o aspectes relacionats amb el control intern.

L’incompliment dels establerts en aquesta Política podrà suposar l’exercici de la potestat disciplinària per part dels òrgans interns habilitats per a aplicar-la. En cas de vinculació de caràcter mercantil amb tercers, podrà implicar la resolució de les relacions contractuals existents.

1.1.  Principis i objectius

L’empresa TALLER DE MÚSICS té un ferm compromís amb els més alts principis i valors. En la gestió del Canal de Denúncies regeixen els principis de confidencialitat de les dades aportades i de les declaracions realitzades, respecte i fonament, de manera que qualsevol decisió que s’adopti a partir de la seva recepció es farà de manera raonada, proporcionada i considerant les circumstàncies dels fets denunciats, amb ple respecte sempre als drets i amb les degudes garanties pel denunciant i per a les persones afectades, si n’hi hagués.

En particular, el canal garanteix la confidencialitat de la identitat dels denunciants i persones afectades, així com de les comunicacions. L’empresa aplicarà una política de tolerància zero davant la filtració de qualsevol informació obtinguda en el marc del Canal de Denúncies, per aquest motiu investigarà i, si és el cas, sancionarà qualsevol infracció del deure de confidencialitat i secret al qual totes les persones involucrades en la gestió de les denúncies estan obligades.

Així mateix, la persona denunciada tindrà dret a la presumpció d’innocència, dret a la defensa i dret a l’accés a l’expedient (amb les custòdies oportunes) així com a la preservació de la seva identitat i confidencialitat dels fets i dades del procediment. Tota persona que denunciï gaudirà de la deguda protecció i qualsevol acció respecte a ella que es pugui entendre com a amenaça, discriminació o represàlia serà sancionada.

La comunicació a través del Canal de Denúncies Intern s’estableix com el canal preferent per a informar i es pot fer de manera anònima. Es recomana fer una descripció completa del fet o fets denunciats, identificar a la persona o persones presumptament afectades o implicades en aquest (en cas que n’hi hagués) i aportar dades concretes, dates, empreses o tercers relacionats amb el fet o actuació descrita. Tot l’anterior amb la finalitat d’afavorir, si és el cas, la posterior comprovació dels fets objecte de la comunicació.

De la mateixa manera, el Canal de Denúncies es considera un mitjà adequat per a plantejar dubtes i inquietuds sobre la interpretació o aplicació del Codi de Conducta, de la Política Anticorrupció, així com de qualsevol altra normativa del Programa de Compliment de l’empresa.

Les denúncies presentades de mala fe, sabent-ne la seva falsedat, seran  objecte d’accions disciplinàries, d’acord amb tota la normativa d’aplicació vigent en el moment del seu esdeveniment.

La implantació d’un canal intern d’informació a l’empresa té els següents objectius:

  1. Oferir un canal segur i confidencial per tal que es pugui informar sobre possibles infraccions.
  2. Establir el procediment de tramitació de la informació rebuda i la protecció de la persona informant.
  3. Atorgar una protecció adequada davant les possibles represàlies que puguin patir les persones físiques informants o denunciants.
  4. Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d’integritat de l’organització.
  5. Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives dins de l’empresa.
  6. Assegurar-se que totes i cada una de les persones que treballen a l’empresa es comportin amb integritat i complint les lleis i normes internes en les seves activitats quotidianes i, a més, amb el deure de cooperar per tal d’evitar que algú actuï de manera incorrecte o no íntegra.


Prohibició de represàlies

Es garanteix que no es prendran en cap cas represàlies en contra de la persona que hagi presentat una denúncia de bona fe a través del Canal de Denúncies.

A aquests efectes, es consideren represàlies els actes o omissions que estiguin prohibits per la llei o que, de manera directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable situant a la persona denunciant en un desavantatge en el context laboral.

A títol merament exemplificatiu, es consideren represàlies:

La prohibició de represàlies no es refereix únicament a la persona denunciant sinó també a totes aquelles persones que l’assisteixin durant la tramitació de la denúncia, a persones properes al denunciant i a les persones jurídiques amb les quals el denunciant mantingui alguna relació laboral o ostenti una participació significativa.

En els casos en què es constati que la denúncia o conducta reportada resulta ser infundada i realitzada de mala fe (amb coneixement de la seva falsedat o manifest menyspreu a la veritat amb l’únic objectiu de causar un perjudici a la persona denunciada), s’adoptaran davant aquest denunciant les mesures disciplinàries que corresponguin.

1.2.  Marc teòric i àmbit d’aplicació

El 2023 es va publicar al BOE la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i que respon a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre del 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva Whistleblowing). A Catalunya, l’autoritat competent en aquesta matèria és l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) d’acord amb la Disposició Addicional 7a de la Llei 3/2023, del Parlament de Catalunya d’assignació de funcions d’AAI “Autoritat Independent de Protecció de l’Informant” a l’Oficina Antifrau de Catalunya. En aquest punt és important tenir en compte la correcta aplicació de la normativa en protecció de dades, això és la Llei 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

La Llei 2/2023 té com a objectiu la instauració de la cultura del compliment, tant per part de les empreses públiques com privades, posant a disposició dels informants un canal intern i un d’extern per a permetre la comunicació de manera protegida i confidencial de possibles infraccions i incompliments tant administratius com fets delictius. Busca protegir les persones físiques davant represàlies que puguin patir per informar sobre alguna de les accions o omissions a les quals es refereix l’article 2 de la Llei 2/2023. Així mateix, pretén configurar el Sistema Intern d’Informació com l’eix que vertebra tota la protecció de l’Informant. Per últim i no menys important, es dedica a enfortir i fomentar la cultura de la informació.

La protecció i la legitimació per l’ús dels canals va més enllà de l’esfera de les persones treballadores. S’aplica als informants que treballin en el sector públic o privat i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional.

La Llei 2/2023, que amplia l’àmbit material respecte del de la Directiva, protegeix a les persones de:

D’acord amb l’anterior, la Llei no inclou per tant supòsits que es regeixen per la seva normativa específica, llei sectorials o els enumerats a la part II de l’Annex de la Directiva (UE) 2019/1937 que es regiran per la seva pròpia norma:

Aquesta Política s’aplica a totes les societats que integren el TALLER DE MÚSICS.

1.3.  Responsable del Sistema intern d’informació

Correspon a l’Òrgan d’Administració de l’empresa la designació, destitució i cessament del Responsable o Responsables del Sistema Intern d’informació. La persona designada a aquests efectes per part del TALLER DE MÚSICS és la Sra. Mercè Villanueva Codina. Cada empresa o societat integrant del Grup o subgrup de societats ha de designar al seu Responsable del Sistema.

Tant el nomenament com el cessament han de ser comunicats a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AII) o, si és el cas, a l’òrgan competent designat per la comunitat autònoma, que a Catalunya és l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en el termini dels 10 dies hàbils següents, especificant, en el cas del seu cessament, les raons que l’han justificat.

El Responsable de sistema ha d’actuar amb autonomia i independència funcional en l’exercici de les funcions que té atribuïdes d’acord amb la present, sense que es pugui sotmetre a ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació. Així mateix, haurà de disposar de tots els mitjans personals i materials necessaris pel seu exercici. El desenvolupament d’aquesta actuació no pot justificar el seu cessament quan actuï d’acord amb la Llei 2/2023 i d’aquesta Política i no vulneri la normativa d’aplicació.

El Responsable del sistema pot ser un òrgan unipersonal o col·legiat. Ha de ser una persona que pertanyi a un càrrec intermedi. En cas d’optar per aquest últim, s’han de delegar en un dels membres de l’òrgan les facultats de gestió del sistema intern d’informació i de tramitació dels expedients d’investigació. A les organitzacions on existeixi una persona responsable de la funció de compliment normatiu o de polítiques d’integritat, fos quina fos la seva denominació, podrà ser aquesta la persona designada com a Responsable del Sistema.

Aquesta gestió també es pot portar a terme internament o per un tercer extern, en aquest últim cas, el tercer extern tindrà la consideració d’encarregat del tractament a efectes de la legislació de protecció de dades personals amb les obligacions que es derivin per part del Responsable del Tractament.

El Responsable del Sistema està subjecte als deures de confidencialitat i secret professional i té les següents funcions i responsabilitats:

  1. Recepció de la informació, classificació i tractament.
  2. Admissió/inadmissió a tràmit d’informacions.
  3. Catalogació de la urgència de les denúncies i el seu tractament prioritari.
  4. Elevació a la Direcció general o al Comitè que es pugui crear, de les informacions sobre fets o conductes que puguin ser constitutives de delicte o d’incompliment de normativa interna.
  5. Coordinació del procés d’instrucció i investigació com a instructor/a de l’expedient.
  6. Informar a la persona a qui se li atribueixi la comissió dels fets o conductes informades de l’existència de la informació i del procés de la instrucció en curs, així com del tractament de les seves dades personals, d’acord amb l’article 13 RGPD.
  7. Elaborar un llistat de col·laboradors que participen en la investigació dels fets o conductes informades, que dependrà de la naturalesa de l’assumpte que s’hagi d’investigar, i vetllar perquè aquests subscriguin un compromís de confidencialitat.
  8. Gestionar un registre d’accés restringit en el qual es guardi la informació i documentació relativa a la investigació.
  9. Verificar el compliment de la normativa de protecció de dades personals a l’expedient, i l’aplicació de les mesures de seguretat adequades al tractament.
  10. Citar a les persones que es considerin apropiades i aixecar acta de les reunions i entrevistes amb aquestes.
  11. Emetre l’informe una vegada concloses totes les fases d’instrucció i investigació.
  12. Proposar a la Direcció General la decisió que correspongui en cada cas investigat. Aquesta proposició no té caràcter vinculant.
  13. Custodiar totes i cada una de les evidències que sustenten la investigació.
  14. Coordinar i gestionar les decisions adoptades per la Direcció General o, si és el cas, el Comitè en relació amb les mesures a adoptar, reportant les conclusions i seguiment.
  15. Notificar a la Direcció General possibles aspectes de millora i actuació del disseny i efectivitat del Model de Prevenció de Delictes en relació amb les informacions rebudes.

Si existís a l’empresa un Departament de Compliment Normatiu, aquest col·laborarà en tot allò necessari amb el Responsable del Canal de Denúncies en la tramitació, investigació i gestió de les denúncies rebudes. Així mateix, procurarà la revisió periòdica d’aquest document de Política i realitzarà les accions de comunicació i formació oportunes per a garantir la seva eficàcia. A l’informe anual elaborat per aquest Departament sobre el Programa de Compliment Normatiu, i que es presenta davant l’Òrgan d’Administració, s’inclourà informació sobre les denúncies rebudes i tramitades, preservant sempre la confidencialitat.

1.4.  Política relativa als principis generals del sistema

Al sistema intern d’informació existeixen dues parts principals, la persona informant i la persona objecte d’informació (tot i que no sempre ha d’existir aquesta última). Les posicions d’ambdues es regeixen per uns principis generals que es detallen a continuació.

En relació a la persona informant:

  1. Dret a consulta prèvia.
  2. Dret a preservar la identitat tant de la persona informant com de la persona afectada.
  3. Les persones que de bona fe notifiquin mitjançant el sistema d’informació intern estaran protegides contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització, com a conseqüència o per motiu de les informacions que puguin facilitar.
  4. Qualsevol informació facilitada de mala fe o denúncia falsa suposarà per a la persona informant assumir totes les responsabilitats legals pel perjudici que pugui causar als drets de la persona a la qual s’atribueixin els fets objecte d’investigació interna.
  5. El Canal de Denúncies admet informacions anònimes, a sol·licitud de la persona informant que serà proporcionada per l’empresa garantint la confidencialitat de l’anonimat.
  6. Les informacions dirigides al Responsable es tractaran de manera totalment confidencial. El tractament de les dades personals de la persona informant i de la persona a qui se li atribueixin els fets informats es farà conforme a allò establert a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’accés a les dades es limitarà exclusivament als Responsables de realitzar les funcions de control intern i de compliment, que signaran un compromís de confidencialitat específic, i només serà lícit l’accés per altres persones, també subjectes al compromís de confidencialitat i/o al secret professional, o la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per l’adopció de mesures disciplinàries o la tramitació de procediments judicials que procedeixin si és el cas.
  7. Principi de no discriminació i assistència. Mesures de suport i recolzament com informació, assessorament i assistència jurídica.
  8. Via de comunicació amb l’informant. L’informant pot mantenir la via de comunicació amb el Responsable del canal.
  9. Canal extern a disposició (no preferent) de les persones informants.
  10. Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte. En cas que els fets afectin als interessos financers a la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.


En relació a la persona objecte d’informació:

  1. La persona a la qual s’atribueix la conducta o els fets que han estat objecte d’informació a través d’aquest sistema intern d’informació serà notificada en el menor temps possible, en tot cas, una vegada transcorregut el temps prudencial necessari per a portar a terme la investigació preliminar. Se l’informarà de la conducta o fet que se li atribueixi, dels tercers que puguin veure’s afectats, dels possibles destinataris de la informació que es tramet (Jutjats o Fiscalia, en cas de sospita o indicis racionals de la comissió d’un delicte), així com dels tràmits que s’hauran d’efectuar a l’expedient i del tractament de les dades personals.
  2. Pel que fa a la presumpció d’innocència i del dret a l’honor.
  3. Accés a l’expedient.
  4. No discriminació. Mateixa protecció que l’establerta per a la persona informant.
  5. Procediment contradictori. Dret a ser escoltada en qualsevol moment i a utilitzar tots els mitjans necessaris per a la seva defensa.
  6. Confidencialitat
  7. Dret a una investigació transparent i basada en l’anàlisi objectiva de les evidències recollides, garantint una investigació eficaç i transparent.

 

2.  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En la gestió del Canal de Denúncies es donarà compliment a la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal aplicable a les diferents societats del Grup. En particular:

En qualsevol cas, s’haurà de permetre i mantenir l’anonimat de l’informant, així serà quan no es doni curs a la denúncia. Quan la denúncia doni lloc a un procediment d’acomiadament o d’exigència de responsabilitat, es podran tractar les dades per a possibles accions civils o laborals, però sempre fora del sistema d’informació de denúncies. En qualsevol cas, les dades a les quals es té accés en virtut d’una denúncia no poden ser utilitzats per a futurs tractaments.

Les dades de caràcter personal que, si és el cas, s’aconsegueixin seran conservades al Canal de Denúncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir la procedència d’iniciar una investigació. Si s’acredita que la informació no és veraç s’haurà de procedir a la seva immediata supressió des del moment en què se’n tingui coneixement, excepte que aquesta falta de veracitat pogués constituir un il·lícit penal o infracció laboral, en aquest cas es guardarà la informació pel temps necessari per a tramitar el procediment judicial.

En qualsevol cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la denúncia sense que s’haguessin iniciat actuacions d’investigació, es procedirà a la seva supressió, excepte que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. No és d’aplicació el bloqueig de les dades.

Les denúncies que no s’hagin admès a tràmit només podran constar de manera anonimitzada.

En qualsevol cas, les persones les dades personals de les quals s’aconsegueixin en el marc del Canal de Denúncies podran exercir els seus drets de sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat dirigint-se a Sra. Mercè Villanueva Codina, amb domicili al carrer Cendra núm. 34, baixos, 08001, Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant el dret que vol exercir. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Més informació a la política de privacitat de la companyia.

3.  CANAL DE DENÚNCIES

L’òrgan de govern aprova el procediment de gestió de la informació i el Responsable del Sistema respon de la seva tramitació diligent. El Canal de Denúncies és un sistema dinàmic que el Responsable haurà d’anar adaptant als criteris d’aplicació de la norma d’acord amb el que determinin les autoritats competents regulades a les normatives d’aplicació.

Es reconeix el dret a consulta prèvia a qualsevol persona legitimada com a informant, amb la finalitat que el Responsable el pugui orientar en tot allò relatiu a comunicar la denúncia.

La denúncia haurà de ser individual. En cas que diverses persones tinguin coneixement del mateix fet o circumstància que hagi de ser comunicat a l’empresa, cada una d’elles haurà de fer-ho de manera individual a través del Canal de Denúncies.

3.1.  Accés i funcionament del Canal

El Canal de Denúncies ha de permetre a tots els potencials informants comunicar les infraccions abans ressenyades. El canal intern ha de permetre realitzar comunicacions per escrit o verbalment, o de les dues maneres. La informació es podrà realitzar bé per escrit, a través de correu postal o a través de qualsevol mitjà electrònic habilitat a l’efecte, o verbalment, per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu. A sol·licitud de l’informant, també es podran presentar mitjançant una reunió presencial. En aquests dos últims supòsits, s’advertirà a la persona informant que la comunicació serà gravada i se l’informarà del tractament de les seves dades d’acord amb allò establert al Reglament 2016/679 de Protecció de Dades. Aquest sistema ha de ser independent i aparèixer diferenciat dels sistemes d’informació d’altres entitats. Serà accessible a través de:

  1. Pàgina web de www.tallerdemusics.com.
  2. Direcció de correu postal. Essent la indicada la que es determini com a domicili social de l’empresa a la qual es pretén dirigir-se.
  3. Reunió presencial. Dins del termini màxim de set dies

Les comunicacions verbals, incloses les realitzades a través de reunió presencial, telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu, s’hauran de documentar d’alguna de les maneres següents, previ consentiment de l’informant:

  1. Mitjançant gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
  2. A través d’una transcripció completa i exacte de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

Sense perjudici dels drets que li corresponen d’acord amb la normativa sobre protecció de dades, s’oferirà a l’informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

El Canal de Denúncies és únic per a totes les empreses del Grup, si bé disposarà d’un sistema que permeti assignar cada denúncia a la societat a la qual es refereixin els fets objecte de la comunicació, remetent-se aquesta denúncia al responsable en qüestió.

El denunciant que desitgi mantenir-se en l’anonimat podrà fer-ho amb les garanties suficients establertes en aquesta Política.

Qualsevol acció encaminada a impedir que una persona treballadora realitzi una comunicació a través del Canal de Denúncies serà sancionada d’acord amb el règim laboral i disciplinari aplicable.

El conjunt d’activitats de les diferents societats pel registre, admissió a tràmit, comprovació i resolució de les comunicacions rebudes al Canal de Denúncies es desenvoluparan en el termini més breu possible atenent a les característiques dels fets denunciats i a les altres circumstàncies.

3.2.  Registre i classificació de les denúncies

Totes les denúncies rebudes s’analitzaran pel Responsable del Sistema intern d’informació de manera independent i es garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i de la persona denunciada. Haurà de comptar amb un llibre-registre (no públic) de les informacions rebudes i de les investigacions internes a les quals hagi donat lloc, garantint, en qualsevol cas, la confidencialitat.

Una vegada rebuda la comunicació, se li assignarà un codi d’identificació, correlatiu, i s’incorporarà a una base de dades, on es registraran les informacions rebudes, la data de recepció, el codi d’identificació i les mesures i actuacions que s’adoptin, així com la qualificació donada a aquesta denúncia i el seu estat de tramitació i la data de tancament quan procedeixi. La base de dades s’actualitzarà al llarg de les diferents fases del procediment.

Al denunciant se li facilitarà un justificant de la presentació i un registre de la comunicació realitzada al canal, a efectes d’acreditar el compliment del deure general de cooperació.

Les denúncies s’hauran de classificar per ordre d’importància de l’1 al 5, essent 1 aquelles considerades més rellevants i 5 aquelles considerades menys rellevants. Com a aspectes a considerar per a la determinació de la major rellevància:

Totes les comunicacions que es refereixin a fets que poguessin ser constitutius d’actes de corrupció seran classificades amb puntuació 1.

La valoració exposada en aquest apartat determinarà la prioritat a l’hora de començar la seva revisió i assignació dels recursos. Una vegada realitzada l’anàlisi preliminar de la comunicació, s’indicarà la seva puntuació de manera provisional. En cas que, amb posterioritat, s’obtinguin noves dades o indicis que aconsellin variar la puntuació assignada inicialment, es modificarà justificadament el canvi de prioritat, documentant-se degudament.

Les comunicacions rebudes al Canal de Denúncies es classificaran conforme a la seva naturalesa i d’acord amb les categories indicades a l’Annex 1. Aquesta classificació, que podrà ser objecte d’actualització conforme evolucionin les necessitats d’informació al respecte, sempre haurà de considerar de manera diferenciada i específica aquells fets denunciats relatius a irregularitats comptables, el control intern sobre la informació financera o qüestions d’auditoria.

Les denúncies que es rebin a través del Canal de Denúncies i que guardin relació amb situacions de discriminació, assetjament moral (mobbing) i assetjament sexual o per raó de gènere, es tramitaran, si és el cas, de conformitat amb els procediments específics que puguin existir per a aquestes matèries concretes a la societat receptora de la denúncia.

3.3.  Anàlisi preliminar dels fets denunciats

Rebuda una comunicació, el Responsable de cada societat determinarà si procedeix o no donar-hi tràmit, considerant si reuneix els requisits mínims per al mateix. En el supòsit que la comunicació no aporti informació suficient per la comprovació dels fets denunciats, quan els fets denunciats no tinguin versemblança, o no siguin constitutius d’una infracció o incompliment inclòs en l’àmbit objectiu, o la denúncia no hagi estat presentada per una persona inclosa dins de l’àmbit subjectiu del Canal de Denúncies, així com quan sigui manifestament infundada, no serà admesa a tràmit, documentant-se aquesta decisió.

En cas que els fets denunciats poguessin afectar a més d’una societat del Grup o a professionals adscrits a vàries d’elles, la comunicació es remetrà a qualsevol d’elles perquè s’adoptin les mesures de coordinació oportunes, incloent-hi l’avocació de la decisió sobre la seva admissió a tràmit i la determinació de la societat responsable de la comprovació.

Tant en cas que la informació hagi estat admesa, com si no, el Responsable ha de donar a la persona informant justificant de recepció de la informació en un termini màxim de 7 dies naturals des de la seva recepció, amb indicació de si aquesta ha estat admesa o no.

En cas d’inadmissió, aquesta serà motivada i la persona informant podrà considerar la reformulació de la informació, reparant si és el cas els defectes posats de manifest pel Responsable, o bé pot utilitzat altres vies alternatives legals que consideri adequades.

En cas de ser admesa a tràmit, el Responsable haurà de procedir a la investigació dels fets i de totes les evidències que la recolzin, que seran comunicades a la Direcció General o a l’òrgan de control o Comitè que es pogués arribar a constituir pel seu tractament a la reunió ordinària periòdica que correspongui.

Es podran acordar directament o instar a les àrees competents a l’adopció de les mesures cautelars necessàries per a garantir les actuacions i el correcte funcionament de la investigació interna, amb la finalitat d’evitar qualsevol conseqüència negativa per a l’empresa o el Grup i protegir a les persones treballadores.

3.4.  Comprovació dels fets denunciats i tramitació de l’expedient

Quan d’acord amb l’anàlisi preliminar de la denúncia així es requereixi, el Responsable de cada societat procedirà a la comprovació i anàlisi dels fets denunciats, per la qual cosa es podrà requerir, si és el cas, la col·laboració d’altres àrees de l’empresa o de tercers si fos necessari.

Una vegada rebuda la informació, i si la decisió consistís en obrir expedient, el Responsable procedirà a la realització de les següents activitats:

En la investigació de l’expedient, el Responsable portarà a terme totes aquelles accions i consultes que consideri necessàries amb la finalitat d’obtenir el màxim coneixement sobre els fets i la veracitat de la informació rebuda. Aquestes accions i consultes inclouran, quan s’estimi necessari:

Durant aquest període, la persona a qui s’atribueixi la comissió dels fets constitutius d’infracció serà informada del procés d’instrucció en curs, fent-la coneixedora dels seus drets. No obstant, en aquells supòsits en els quals aquesta comunicació suposi un risc evident i important per la investigació, s’haurà de posposar la comunicació fins que el risc desaparegui. Una vegada posada en coneixement de la persona denunciada l’existència de la informació que li atribueix la comissió d’una infracció, i de l’inici d’un procediment d’instrucció, la persona objecte de la informació podrà ser entrevistada i podrà presentar al·legacions. Tot el procés es desenvoluparà sempre amb el més absolut respecte a la presumpció d’innocència i la persona denunciada haurà de ser escoltada en qualsevol moment. A la finalització de l’entrevista, s’aixecarà acta de la reunió. Durant tot el procés s’ha de mantenir una absoluta confidencialitat. El Responsable ha de ser curós i guardar totes les evidències que recolzen la investigació i les accions portades a terme.

El termini màxim per a donar resposta a les actuacions d’investigació és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la comunicació o, si no es va remetre un justificant de recepció a l’informant, de tres mesos a partir del venciment del termini de set dies després d’efectuar-se la comunicació, excepte casos d’especial complexitat que requereixin d’una ampliació d’aquest termini. En aquests casos, el termini es podrà ampliar fins a un màxim de 3 mesos addicionals.

En cas que la informació impliqui al Responsable de la gestió del Sistema intern d’informació, o a una de les persones que poguessin composar l’òrgan de control o Comitè que hagi de donar suport a l’avaluació o decisió, aquesta persona quedarà exclosa de la decisió d’admissió o inadmissió de la denúncia, així com de tot allò relatiu al procés d’investigació, avaluació i resolució sobre aquella. Serà l’Òrgan d’Administració qui resolgui sobre l’admissió o inadmissió de la denúncia, així com sobre la forma de procedir en tot allò que té a veure amb el procés d’investigació, avaluació i resolució.

Remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte. En cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

3.5.  Resolució de la denúncia, emissió d’informe i adopció de mesures

Finalitzades totes les actuacions es procedirà per part del Responsable del Sistema a l’emissió d’un informe que contindrà com a mínim:

Quan l’expedient es resolgui, i una vegada presa la decisió d’actuació, el Responsable notificarà als interessats la decisió i les mesures que la Direcció General o òrgan de control o Comitè hagi determinat. Tota la informació facilitada per la persona informant, i la recopilada durant la investigació s’inclouran en un fitxer de dades responsabilitat de l’empresa, protegit per les mesures de seguretat adequades. La finalitat és gestionar de manera adequada la documentació relacionada amb la investigació. S’eliminaran les dades personals de l’expedient d’acord amb allò establert a l’apartat 2 d’aquesta Política. No obstant això, en cas que es prevegi o es pugui preveure que s’hauran d’iniciar accions judicials o situacions de litigi, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a l’exercici de les accions per part de l’empresa.

Si es determina que no ha quedat acreditada la comissió de cap irregularitat, acte contrari a la legalitat o a les normes internes, s’acordarà donar per conclòs l’expedient sense necessitat d’adoptar cap mesura, procedint-se a arxivar-lo, sempre documentant-se aquesta decisió.

Si es determina que ha quedat acreditada la comissió d’alguna irregularitat, acte contrari a la llei o a les normes internes del Grup, es donarà trasllat al responsable de l’àrea afectada i a l’àrea de Recursos Humans per als efectes disciplinaris oportuns. Si existís a l’empresa una persona dedicada al Compliment normatiu de la mateixa, aquesta tindrà accés ple i permanent al Canal de Denúncies i serà informada periòdicament del desenvolupament de les feines de comprovació i anàlisi de les denúncies, tenint formalment accés a tots els informes de resolució de denúncies que s’emetin.

En aquells casos en què per la seva rellevància es consideri necessari, a instància de qualsevol de les àrees anteriorment citades, es podrà donar trasllat:

 

3.6.  Seguiment i control

Amb la finalitat de mantenir l’eficàcia del sistema intern d’informació, el Responsable notificarà anualment a la Direcció General o a l’òrgan de control o Comitè, un inventari resum de les informacions rebudes, hagin sigut o no objecte d’investigació. El Responsable notificarà a la Direcció General possibles aspectes a millorar i actualitzacions del disseny i l’efectivitat del Model de Prevenció de Delictes en relació amb les informacions rebudes.

3.7.  Conservació de la informació

La informació relativa al contingut d’aquesta Política s’allotjarà i es conservarà d’acord amb els requeriments legals que en aquesta matèria resultin d’aplicació en cada cas. El tractament de dades personals serà, igualment, adequat a les legislacions aplicables en la matèria i es regula en aquesta Política. Es consideraran, en qualsevol cas, els possibles requeriments d’Administracions públiques, jutjats i tribunals, en els termes establerts per la legislació vigent, i únicament durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar del tractament en qüestió.

4.  PROTECCIÓ DE LA PERSONA DENUNCIANT

El Canal de Denúncies es regeix pels principis de confidencialitat, respecte i fonament.

Qualsevol persona que denunciï de bona fe gaudirà de la deguda protecció d’acord amb allò establert a la normativa d’aplicació.

El Canal de Denúncies ha estat dissenyat perquè la persona denunciant que desitgi mantenir-se en l’anonimat pugui fer-ho amb les garanties suficients. En aquest sentit, si la persona denunciant opta lliurement per no ocultar la seva identitat, l’informe de resolució de la denúncia procurarà no fer referència a la seva identitat ni de les parts implicades, per tal de garantir la confidencialitat.

Si el nom de la persona denunciant transcendeix públicament, per qualsevol motiu, quan es tracti d’una persona treballadora, s’informarà a l’àrea de Recursos Humans de la Societat en la qual aquesta presti els seus serveis a l’objecte que realitzi un seguiment de l’estabilitat laboral d’aquest treballador/a, concedint-se, si s’estima convenient, un trasllat del seu actual lloc de treball.

Qualsevol acció contra la persona treballadora denunciant que es pugui entendre com a amenaça, discriminació o represàlia per efectuar una denúncia tindrà, si és el cas, la consideració d’infracció laboral en els termes establerts en la legislació vigent que resulti d’aplicació.

5.  CANAL DE DENÚNCIES EXTERN

Aquesta Política pretén donar a conèixer el sistema de denúncies intern implantat a l’empresa, però es posa de manifest que es poden utilitzar i acudir als canals de denúncia externs, fins i tot directament i en primer lloc. Ja que territorialment ens trobem a Catalunya, la competència la ostenta l’Oficina Antifrau (https://www.antifrau.cat/es). Les dades de contacte són:

Oficina Antifrau de Catalunya
Carrer de Ribas, 1-3, 08013 Barcelona
935 545 555
[email protected]

6.  ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

Aquesta política se sotmetrà a revisió de l’Òrgan d’Administració amb una periodicitat triennal. No obstant, la Direcció general o el Comitè que es pugui crear, o d’existir la Direcció de Compliance, juntament amb el Responsable del Sistema revisarà el seu contingut anualment i, en cas que ho estimi pertinent, proposarà modificacions que elevarà per a la seva aprovació per l’Òrgan d’Administració.

Addicionalment, l’actualització de la Política es podrà iniciar, en qualsevol moment i a petició de qualsevol dels implicats en la gestió del risc de conducta i compliment que hagi identificat la necessitat de la seva modificació, per:

Quan es realitzin modificacions fora del període establert per defecte (triennal), si aquestes són de caràcter menor, s’habilita l’aprovació per la Direcció General o el Comitè que es pugui crear, o d’existir el Departament de Compliance. A aquests efectes s’entén per modificacions menors les derivades de canvis organitzatius sense implicacions en les funcions de gestió del risc, correccions merament tipogràfiques o resultat de l’actualització de documents referenciats en aquesta Política.

7.  PUBLICITAT

Aquesta Política està a disposició de tots els i les professionals i treballadors i treballadores del TALLER DE MÚSICS, així com de socis/es de negoci i tercers, mitjançant la seva publicació en un apartat separat i fàcilment identificable de la pàgina web corporativa proporcionant una informació adequada i suficient sobre els diferents aspectes d’aquesta Política.

Sense perjudici de l’obligació que tenen els treballadors i treballadores de conèixer i actuar de conformitat amb allò disposat a la normativa laboral, interna de l’empresa i amb el seu deure de diligència en el desenvolupament de les seves funcions, es promourà i vetllarà per la deguda difusió d’aquesta Política i de l’existència del Canal de Denúncies.

8.  ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Política entra en vigor a partir de la seva aprovació per l’Equip Directiu del TALLER DE MÚSICS el dia 15/01/2024, derogant i substituint els anteriorment vigents.

ANNEX 1. CATEGORIES DE COMUNICACIONS CANAL DE DENÚNCIES


Conflicte laboral

 

Mobbing / Harrasment L’assetjament moral a la feina, també conegut com “mobbing”, és tota conducta pràctica o comportament que, de manera sistemàtica i recurrent en el temps, suposi en el si de la relació laboral un menyspreu o atemptat contra la dignitat del/la treballador/a, intentant sotmetre’l emocional i psicològicament i perseguint anul·lar la seva capacitat, promoció professional o permanència en el lloc de treball, creant un ambient hostil i afectant negativament a l’entorn laboral. Quedaran exclosos aquells conflictes interpersonals passatgers i localitzats en un moment contret, que es poden donar en el marc de les relacions humanes i que afecten a l’organització del treball i al seu desenvolupament però que no tenen per finalitat destruir personal o professionalment a les parts implicades en el conflicte.
Assetjament Sexual / Sexual Harrasment Qualsevol conducta de naturalesa sexual no desitjada i que pugui ser percebuda o ocasioni ofensa o humiliació a una persona. Quan aquesta conducta interfereix amb la feina, o crea un ambient de treball intimidant, hostil o ofensiu. Si bé generalment implica un patró de comportament, també pot prendre la forma d’un sol incident.
Cal diferenciar-lo de “l’assetjament per raó de sexe” ja que aquest últim constitueix un tipus d’assetjament discriminatori sobre Igualtat Efectiva entre Dones i Homes com “qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona o de la seva identitat de gènere, amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”.
Discriminació Qualsevol tracte injust o diferenciació arbitrària basada en la raça de la persona, sexe, religió, nacionalitat, origen ètnic, orientació sexual, discapacitat, edat, idioma, origen social o qualsevol altra condició social. Pot ser un fet aïllat que afecta a una persona o un grup de persones en una situació similar.
Conducta inadequada i altres conflictes a l’entorn laboral Conductes puntuals o recurrents d’abús de poder tant de direcció dels comandaments o responsables de l’empresa cap als seus subordinats/des, com maltractament cap a un/a treballador/a que es produeix entre persones que no mantenen entre sí una relació de comandament o jerarquia o que, en cas de tenir-la, no seria rellevant.
Condicions LaboralsCondicions Laborals Errors en el procés de retribució (pagament de salaris, hores extra, bonus, etc.) que no estiguin associats a temes de frau. Així mateix, també s’inclouen situacions que suposin un risc laboral (insalubritat, perill d’incendi…)
Privacitat/seguretat de la informacióPrivacitat/seguretat de la informacióÚs de la informació de la companyia, de clients, treballadors/es, accionistes o proveïdors en benefici propi o de tercers. Violació de processos que gestionen la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius d’informació.
Actes contraris a la integritat de l’empresa

 

Conflicte d’InteressosSituacions en les quals un benefici o interès personal o privat influeix en les decisions professionals adoptades per un/a treballador/a, podent aquest interès o benefici personal entrar en col·lisió amb els interessos de qualsevol empresa del Grup (en endavant “l’Empresa”). El conflicte d’interès pot ser per parentesc, per participació en societats o per qualsevol altra causa que el/la treballador/a consideri que limita o condiciona la seva capacitat de decisió objectiva davant tercers. A aquests efectes s’entén per parentesc: el cònjuge o persona amb anàloga relació d’afectivitat, els ascendents, descendents, germans/es, del/la treballador/a o el seu cònjuge, així com els cònjuges d’aquests. Així mateix, es considera que pogués condicionar la capacitat de decisió quan algun dels seus parents o persones amb ell/a concertades ostentin o puguin ostentar, directa o indirectament el control o exerceixin una influència significativa o un càrrec d’administració o direcció en societats o entitats involucrades en un potencial conflicte d’interès.
Corrupció de Funcionaris Públics  Conductes realitzades per persones treballadores o a través de tercers, en contra de la integritat de l’Empresa, que consisteixin en prometre, oferir, pagar, donar o autoritzar l’entrega de regals, invitacions o altre tipus d’incentius a un funcionari o empleat públic amb l’objectiu d’influir o obtenir un benefici per a la Companyia.
Actes contraris a la integritat en l’àmbit privat Conductes realitzades per persones treballadores o a través de tercers, en contra de la integritat de l’Empresa, que consisteixin en: (a) bé prometre, oferir, pagar, donar o autoritzar l’entrega de regals, invitacions o altre tipus d’incentius a qualsevol persona física o jurídica, en l’àmbit privat, amb la qual no existeixi vincle personal o econòmic, amb l’objectiu de condicionar la conducta de qui rep l’incentiu; (b) bé rebre o acceptar regals, invitacions o altre tipus d’incentius de qualsevol persona, física o jurídica, en l’àmbit privat, amb la qual no existeixi vincle personal o econòmic, amb l’objectiu d’obtenir un avantatge o recompensa.
 

Frau patrimonial

Frau Extern Acció intencionada o deliberada contra la companyia amb la finalitat de desposseir-la de propietat o de diners mitjançant l’engany, un ardit o altre mitjà deslleial. En aquest cas, en el frau NO hi estan involucrats treballadors/es ni persones que actuïn en la seva qualitat de funcionaris públics.
Frau Intern Acció intencionada o deliberada contra la companyia amb la finalitat de desposseir-la de propietat o diners mitjançant l’engany, un ardit o altre mitjà deslleial. En aquest cas, en el frau SÍ que hi estan involucrats treballadors/es i si hi ha persones físiques externes NO seran persones que actuïn en la seva qualitat de funcionaris públics.
Tracte de favorTracte de favorActe pel qual es concedeixen privilegis, concessions o beneficis a un tercer o a un/a treballador/a del Grup amb el qual no existeix o es desconeix vincle personal o econòmic, atorgant a l’altra part un avantatge sobre la resta de manera que no es concorri en igualtat de condicions. S’inclouran en aquesta categoria les situacions de tracte de favor no contràries a la integritat de l’empresa i que no estiguin vinculades a un Conflicte d’Interès.
Report financerControl Intern sobre el Report Financer Irregularitats comptables, relatives al control intern sobre la informació financera o sobre qüestions d’auditoria.
 

 

Incompliment legal / normatiu / contractual

Incompliment Llei Qualsevol altre incompliment de lleis, legislacions i obligacions regulatòries, tant nacionals com internacionals, no inclòs en les categories anteriors.
Incompliment Normatiu Qualsevol altre incompliment, de manera intencionada o no intencionada, de la normativa interna local o corporativa, no reflectit en els apartats anteriors.
Incompliment Compromisos amb ClientsIncompliments dels compromisos contrets amb els clients en relació amb els serveis contractats, facturació, qualitat de productes i serveis, etc. o males pràctiques contràries als interessos del client.
AltresAltres Qualsevol altra denúncia que no pugui ser assignada a cap de les naturaleses anteriorment indicades. S’intentarà, en la mesura del possible, utilitzar aquesta categoria el mínim imprescindible.

 

ENVIAR DENÚNCIA