Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Política de Privacitat

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Fundació Privada Taller de Músics
CIF: G63080014
Domicili: C/ Requesens, 3 – 5, 08001 Barcelona
Telèfon: 934434346
Correu electrònic: [email protected]

1.1 Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l’esmentat Reglament, pel que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.

En facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

Fundació Privada Taller de Músics podrà modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinades activitats si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

 

2.1. Període de conservació

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació per al tractament de les seves dades és la relació contractual/prestació del servei així com el consentiment de l’interessat en el moment de facilitar-nos la informació.

3.1. Consentiment per a tractar les seves dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Autorització” en els documents en paper i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades.

3.2. Dades obligatòries

Les dades de caràcter obligatori es distingiran en els formularis de recollida d’informació. Si vostè decideix no proporcionar-nos alguna d’aquestes dades considerades obligatòries, no podrem complir amb la finalitat prevista i no es realitzarà el tractament de dades ni la prestació del servei corresponent.

Vostè garanteix que les Dades Personals que ens faciliti són veraces i correctes, i serà responsable de comunicar-nos qualsevol modificació en aquestes. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposats. No obstant això anterior, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Vostè pot obtenir més informació sobre les mesures de seguretat que apliquem contactant amb el nostre responsable de Protecció de Dades en els canals indicats a l’inici de la present Política de Privacitat, en l’apartat d’identificació del Responsable del tractament.

5. CESSIÓ DE DADES

El usuario conoce y acepta que sus datos personales podrán ser facilitados a terceros cuando sea necesario para cumplir con las finalidades del tratamiento, respetándose en todos los casos las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, así como las políticas generales de calidad y privacidad de Fundació Privada Taller de Músics.

A excepción de las previsiones contenidas en el párrafo anterior, Fundació Privada Taller de Músics no realizará comunicaciones de los datos del usuario a terceros más allá de las exigidas en la normativa vigente en materia de protección de datos, y sus disposiciones de desarrollo, y las realizadas a las autoridades competentes cuando les fueran requeridas.

6. DRETS DE L’USUARI

L’usuari té els següents drets pel que fa al tractament de les seves dades personals:

 

6.1. Exercici de drets

Vostè podrà exercir els seus drets o obtenir més informació sobre els mateixos contactant amb el nostre Coordinador de Protecció de Dades en els canals indicats a l’inici de la present Política de Privacitat, en l’apartat d’identificació del Responsable del tractament.

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials de forma electrònica en el futur, podrà manifestar tal desig enviant un correu electrònic al nostre Coordinador de Protecció de Dades.