Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fundació Privada Taller de Músics

La Fundació Privada Taller de Músics ha aconseguit un espai propi i diferenciat en el complex sistema musical global, creant plataformes que afavoreixen que els diferents participants i públics facin seves, interioritzin i transformin les experiències musicals que la Fundació proposa.

Fundació Privada Taller de Músics

LA FUNDACIÓ

En l’actualitat, la Fundació desenvolupa una sèrie d’objectius principals, plantejats a curt i llarg termini, com ara promoure la formació musical i la divulgació de la cultura musical; fomentar la creació, la recerca, l’intercanvi i la innovació artístiques; facilitar la professionalització dels músics joves i la labor dels músics professionals; garantir el dinamisme i la projecció de l’escena musical sota la programació de propostes singulars d’alt risc i valor experimental; impulsar la projecció internacional de les propostes musicals més solvents, estratègiques o d’interès; i promoure la inclusió i la transformació socials a través de la música i l’acció cultural.

Patronat

President

Lluís Cabrera Sánchez

Vicepresident

Xavier Salrà Guasch

Secretària

Amelia Feito Miragaya

Vocals

Maria Dolores Huete Jané
Carmen Gallegos Zuasti
Joan Albert Amargós Altisent
Antonio Narváez Dupuy
Manel Rojas Agulló
Miquel Fernández González
Bienvenido Moya Domènech
Felipe Ángel Estévez Vila
Joaquín Herrero González
Jordi Pablo Grau

TRANSPARÈNCIA

Al novembre de 2015, la Generalitat de Catalunya va emetre una primera Guia de Transparència per a l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de 2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, aplicable a les Fundacions perceptores d’ajudes i subvencions públiques.

El passat 8 d’octubre de 2018 va entrar en vigor l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, que estableix el nivell de subjecció de les Fundacions als instruments de transparència establerts a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Descarregar la Llei de Transparència

Lluís Cabrera Sánchez, en nom i representació de la Fundació Privada Taller de Músics, amb NIF G63080014 i domicili en el 08001 Barcelona, C/ Requesens 3-5 baixos,
EXPOSA
Que per a donar compliment al que estableix l’article 3 del Reial decret 1270/2003 del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives, s’acompanya a la present la Memòria Econòmica de la Fundació corresponent al darrer exercici.

 • Inventari del Patrimoni 2022
 • Retribució dels òrgans de direcció / administració: la retribució de l’òrgan de govern de la Fundació Privada Taller de Músics és zero, atès que el càrrec de patró no és retribuible.

 • Principals línies estratègiques d’actuació

Segons els estatuts de la Fundació Privada Taller de Músics, aquesta s’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d’una manera especial, pels seus estatuts.

Sota l’article 3, es defineix l’activitat de la Fundació amb les següents finalitats i àmbits d’actuació:

  • Fomentar la presència, promoció i difusió de l’activitat d’intèrprets i formacions musicals, principalment de la vida cultural catalana.
  • Col·laborar amb altres entitats en la promoció de la música. Oferir suport a les entitats, grups, companyies o autors de música (professionals o amateurs), en el seu inici o manteniment, en l’organització d’activitats musicals, com són festivals, cicles, concerts, representacions, publicacions…
  • Facilitar el coneixement de la pràctica musical i estimular l’intercanvi d’idees i corrents musicals.
  • Impulsar la inquietud musical dels joves a través dels centres educatius.
  • L’establiment dels diferents acords de col·laboració o de prestació de serveis, amb les administracions públiques, sales d’actes, empreses, professionals, o altres entitats culturals que fan una tasca de difusió i representació musical.
  • Organitzar concerts, seminaris, recitals i festivals per a la promoció ciutadana de la cultura musical.
  • La disponibilitat per a cedir locals, instruments o equipaments tècnics de la Fundació pel desenvolupament de les activitats i espectacles culturals.
  • Disposar d’espais prou dotats per la fundació, que afavoreixin l’organització d’aquestes activitats i l’intercanvi d’idees i projectes.
  • Vetllar per la qualitat de l’organització en les activitats que es duen a terme i per les mesures de seguretat al lloc on es desenvolupen.
  • La Fundació té per objecte la promoció de l’educació, interpretació i difusió de la música popular contemporània: jazz, flamenco, rock, etc…
  • La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, sense excloure l’àmbit nacional i internacional.
 • Activitats desenvolupades

Des del seu inici, la Fundació Privada Taller de Músics duu a terme els seus objectius fundacionals de promoció de l’ensenyament, interpretació i difusió de la música popular contemporània: jazz, flamenco, rock, etc. Ofereix plataformes d’orquestres i formacions sòlides i en funcionament per a compondre, arreglar i interpretar les creacions d’autor. Organitza festivals propis. Gestiona i organitza activitats per a fomentar la contínua evolució del músic a través de l’acostament i la vivència amb altres músics i artistes especialitzats que aportin un coneixement i creixement continuat a l’instrumentista, compositor o arranjador com per exemple: el Seminari Internacional (organitzat de 1980 a 2011), classes magistrals o cursos especials. Dóna suport i impulsa la formació del músic, la professionalització del sector més jove i, en definitiva, contempla tot un conjunt d’activitats, gestions i dinàmiques que configuren la indústria cultural amb un enorme potencial de desenvolupament.

Paral·lelament a la seva creació, la Fundació Privada Taller de Músics, atès que entre els seus objectius consta la formació, va decidir ampliar el camp d’acció en l’àmbit educatiu, amb la intenció de crear un centre de formació musical especialitzat particularment en jazz, música moderna i el vessant flamenco de la música tradicional. La Fundació va trobar necessària la incorporació de l’àmbit purament educatiu abans esmentat i la formació de les especialitats citades anteriorment.

D’altra banda, dins de l’impuls de la Fundació Privada Taller de Músics per promoure diferents accions en el camp de les músiques populars: formació i divulgació, foment de la creació, acompanyament a la professionalització, dinamització de l’escena… es desenvolupa l’àmbit de treball a través de la intervenció social que pretén acostar la pràctica musical a diferents sectors de població, especialment a aquells més vulnerables o desfavorits.

Es tracta d’aprofundir en el potencial de la música com a:

  • espai de participació i col·laboració;
  • eina d’apoderament i realització personals;
  • motor de dinamització i transformació socials.

Descarregar Programa Anual 2023

Institucions i empreses col·laboradores

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Partners tecnològics

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns