Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pedagogia Musical

Taller de Músics ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat de Pedagogia Musical. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

 

 • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
 • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
 • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
 • MODALITAT | Presencial
 • DURADA | 4 anys
 • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Pedagogia Musical

Grau en Pedagogia Musical

OBJECTIUS

L’especialitat de Pedagogia té com a finalitat la formació qualificada de músics capaços de desenvolupar-se com a intèrprets en l’àmbit artístic al mateix temps que realitza la tasca docent en qualsevol tipus de context educatiu a partir d’una sòlida educació pedagògica i didàctica.

El Taller de Músics, com a institució, té un llarg recorregut que ha estat el marc d’aprenentatge de la majoria dels músics del país des de l’any 1979 en l’àmbit del jazz, la música moderna i les músiques improvisades i creatives. La metodologia que converteix aquest centre en una icona de l’educació musical és també el segell característic dels nostres graduats i graduades. Durant el trajecte formatiu, els i les estudiants adquireixen coneixements teòrics de música, didàctica, psicologia i gestió educativa que es consoliden a partir d’una pràctica i una avaluació formativa basada en contextos reals d’aprenentatge. L’experiència adquirida permet formar futurs pedagogs amb una competència professional consolidada afermada en pedagogies actives pioneres i actuals, en projectes interdisciplinaris col·laboratius, en el domini de noves tecnologies aplicades a l’ensenyament i en la reflexió crítica del quefer docent i del procés d’ensenyament i aprenentatge en general.

El compromís del Taller de Músics amb la innovació en educació musical li atorga a les pràctiques i a la recerca un paper rellevant en el pla d’estudis de l’especialitat. Les sinergies i col·laboracions establertes amb les escoles de música del Taller de Músics, escoles de música municipals i privades, escoles d’educació reglada (Primària i Secundària), conservatoris, escoles superiors nacionals i internacionals, entitats culturals de referència, associacions i projectes pertanyents a l’àrea social del centre estableixen els escenaris idonis per al desenvolupament professional i la inserció laboral del nostre alumnat.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Especialitat de Pedagogia Musical

El perfil de l’estudiant que accedeix als estudis en l’especialitat de Pedagogia posseeix coneixements musicals consolidats i un nivell tècnic i artístic en la interpretació del seu instrument principal. Presenta una bona disposició i to muscular corporal en l’execució, adequant la interpretació i la improvisació a estils diferenciats. Mostra destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques i una tendència a construir un so propi carregat de musicalitat i expressivitat en interpretar el repertori

Posseeix un desenvolupament àudioperceptiu que li permet reconèixer formes, estils, períodes històrics i formacions representatives de l’àmbit de jazz, la música moderna i acadèmica a través de l’adequació rítmica, melòdica i harmònica que figura en una partitura. Afina adequadament mantenint la tonalitat i la línia melòdica i utilitza la notació musical per a escriure i llegir amb fluïdesa a primera vista.

Adequa el llenguatge oral i escrit a diferents contextos comunicatius. Demostra autoeficàcia acadèmica en general per construir les seves pròpies estratègies d’estudi i per superar reptes de tipus acadèmic. Mostra motivació per aprendre i habilitats per treballar tant individualment com en equip. Manifesta opinions i valoracions de manera respectuosa i coherent, i vocació, interès i expectatives cap a l’educació i la transmissió del coneixement

Professorat

Equip Pedagògic

Vicenç Solsona

Director pedagògic

Santiago Galán

Cap d'Estudis

Fernanda Viñas

Coordinadora del grau

Professorat

Ana Rosa Landa
Piano Piano
Anna Luna
Veu Veu
Blanca Gallo
Optatives
Clara Luna
Veu, Formació Corporal, Improvisació a la Veu, Repertori Complementari, Posada en Escena per a Cantants, Ensemble Vocal
Fernanda Viñas
Disseny Curricular i Avaluació d'aprenentatges, Pedagogia del Llenguatge Musical, Comunicació i Gestió de Grups, Didàctica de la Formació Musical Bàsica
Irene Reig
Saxo/Clarinet, Fonaments de Composició Aplicada, Improvisació (I)
Isidre Palmada
Percepció Auditiva Harmonia, Tècniques del Jazz, Llenguatge Musical
Jaume Gispert
Piano, Conjunt Instrumental, Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Percepció Auditiva, Fonaments de Composició Aplicada, Perfeccionament Rítmic, Conjunt Instrumental Jazz s. XXI, XXL Collective
Jordi Gardeñas
Bateria, Improvisació (II), Improvisació (III)
Juan Jurado
Anàlisi de la Música del Romanticisme, Anàlisi de la Música del Post-Romanticisme, Història de la Música dels Segles XX i XXI (I), Composició Principal
Laura Moral-Bofill
Didàctica General
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Formes i Anàlisi, Improvisació (II) Saxo, Clarinet
Marta Garrett
Veu, Improvisació a la Veu
Núria González Cols
Veu, Conjunt Instrumental, Improvisació a la Veu, Perfeccionament Rítmic
Olga López Espejo
Veu (I), Veu (II)
Pau Solsona
Piano, Percepció Auditiva Piano
Pere Lluís Biosca
Direcció Instrumental i Vocal
Ramon Ángel Rey
Bateria, Conjunt Instrumental, Improvisació (I), Improvisació (II), Perfeccionament Rítmic, Bateria Llatina i Flamenca, Escombretes
Santi de la Rubia
Saxo/Clarinet, Improvisació (I), Teoria d'Interpretació Col·lectiva, Conjunt Instrumental, Perfeccionament Rítmic Saxo, Conjunt Instrumental
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical, Arranjaments (I), Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (I)
Toni Pagès
Bateria Bateria
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació, Investigació en Educació Musical
Valentí Adell
Repertori Específic, Repertori Complementari, Acústica i Organologia, Tècniques d'Enregistrament i Postproducció (I) Piano, Conjunt Instrumental
Vicenç Solsona
Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental, Transport i Acompanyament, Guitarra Clàssica, Conjunt Instrumental Latin
Yeray Hernández
Guitarra Elèctrica, Didàctica de l’Instrument i del Conjunt Instrumental Guitarra Elèctrica, Conjunt Instrumental
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

PRIMER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
HarmoniaFB6A
Conjunt instrumental IOB6A
Didàctica generalOB3A
Formació corporal i tecnopatiesOB6A
Història de la música dels segles XX i XXI IFB3Q2
Història general de la músicaFB6A
Instrument principal IOB9A
Pedagogia del llenguatge musicalOB3Q1
Pedagogia general de la músicaOB3Q1
Percepció auditivaFB6A
Segon instrument IOB3Q
Tècniques de la informació i comunicació / Informàtica musical IOB6A

 


SEGON CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Arranjaments IOB6A
Conjunt instrumental IIOB6A
Didàctica del llenguatge musicalOB3Q1
Disseny del currículum i avaluació de l’aprenentatgeOB6Q1
Formes i anàlisiFB6Q1
Fonaments de la composicióFB6A
Història de la música dels segles XX i XXI IIFB3Q1
Improvisació IOB3Q1
Instrument principal IIOB9A
Pedagogia de l’instrument i la veuOB3Q2
Pensament musicalFB6Q
Veu IOB3Q1

 


TERCER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Comunicació i gestió de grupsOB6Q1
Conjunt instrumental IIIOB6A
Didàctica de la formació musical bàsicaOB3Q2
Didàctica de l’instrument / Conjunt instrumentalOB6A
Direcció instrumental i vocal IOB3Q1
Improvisació IIOB3Q2
Instrument principal IIIOB9A
OptativaOP6Q/A
Organització educativaOB3Q2
Recerca en educació musical IOB3A
Segon instrument IIOB3Q
Sonologia/Acústica i organologiaOB6A
Veu IIOB3Q2

 

QUART CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Conjunt instrumental IVOB6A
Direcció instrumental i vocal IIOB3Q2
Gestió de projectes musicals / Formació en la professióOB3Q2
Instrument principal IVOB9A
OptativaOP6Q/A
Organització de centres d’educació musicalOB6Q2
PràctiquesOB6A
Recerca en educació musical IIOB6Q1
Tècniques de la informació i comunicació / Informàtica musical IIOB3Q2
Treball final de grauTF12A

 

TREBALL DE FINAL DE GRAU (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

 • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
  El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
 • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat. El seguiment i tutorització en l’elaboració del TFG es fa per un professorat expert en la recerca quantitativa, qualitativa i mixta. El tutor acompanya i assessora l’estudiant durant tot el procés de redacció atorgant feedback constant sobre els aspectes més rellevants del treball escrit.

SORTIDES PROFESSIONALS

En finalitzar els estudis en l’especialitat de Pedagogia, els i les futures docents podran desenvolupar la seva tasca pedagògica en centres i institucions vinculades a la promoció i la gestió d’activitats musicals en una àmplia diversitat de contextos. A més, altres sortides professionals d’aquesta formació li permetran:

 • Assessorar musical i pedagògicament a centres de recursos, centres culturals i educatius, auditoris, teatres i empreses editorials i discogràfiques.
 • Dirigir i dinamitzar grups d’interpretació en l’àmbit de la música de jazz i música moderna a través de la pedagogia de grups.
 • Col·laborar amb institucions i projectes de recerca en l’àmbit de l’educació musical.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns