Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Accés Escola Superior

Per accedir als Ensenyaments Superiors de Música del Taller de Músics cal superar les proves d’accés d’acord amb la resolució EDU/226/2024, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2024-2025; així com les resolucions EDU/2054/2021, de 29 de juny i EDU/78/2022, de 20 de gener, per les quals s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors.

Els estudis superiors de música suposen una etapa crucial del desenvolupament del músic, que té un impacte important en l’evolució de la seva carrera. L’objectiu de les proves és avaluar les aptituds dels aspirants i determinar si poden cursar amb aprofitament el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música en l’especialitat escollida. En cas que el nombre d’aspirants excedeixi l’oferta de places, les proves permeten valorar quin dels candidats reuneix més mèrits per accedir a les places disponibles.

Accés Escola Superior 2024-2025
Convocatòria de juny

Resultats Part A de la prova
Convocatòria de juny

En el següent enllaç trobaràs el llistat ordenat per DNI/NIE (parcial).

RESULTATS – PART A

Horaris de Tribunals – Part B

En el següent enllaç trobaràs el llistat ordenat per especialitat i per DNI/NIE (parcial) de l’aspirant.

Horaris de Tribunals – Part B

Normativa reguladora

La normativa que regula la convocatòria de les proves corresponents al curs 2022-2023 és la següent:

RESOLUCIÓ EDU/226/2024, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2024-2025 (DOGC núm. 9097 – 8.2.2024).

RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 8452 – 7.7.2021)

RESOLUCIÓ EDU/78/2022, de 20 de gener, per la qual es modifica l’annex 1 de la Resolució EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 8592 – 26.1.2022)

L’objectiu de les proves específiques d’accés a cadascun dels graus en ensenyaments artístics superiors és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per cursar els ensenyaments corresponents.

Requisits i documentació

Poden inscriure-s’hi les persones que estiguin en possessió del requisit acadèmic d’accés o es troben en condicions d’aconseguir-lo abans del període de matrícula als graus en ensenyaments artístics superiors, o que aportin el certificat acreditatiu d’haver superat la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic.

A l’hora de realitzar la inscripció a les Proves d’Accés cal aportar la següent documentació

 • Original i Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
 • Títol (o resguard del títol) de batxillerat o l’equivalent acadèmic vàlid, si s’escau.
 • Títol (o resguard del títol) del Grau Professional de Música o equivalent acadèmic vàlid, si s’escau.
 • L’alumnat menor d’edat: Original i fotocòpia del llibre de família i original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a)
 • Només per als aspirants a Pedagogia Musical: Enllaç a vídeo amb presentació personal i explicació de per què han triat aquesta especialitat.

En cas que l’aspirant estigui cursant l’últim curs dels estudis de Grau Professional o de Batxillerat o bé estigui tramitant l’homologació i, per tant, no disposi de la documentació acreditativa d’haver-los superat, haurà d’aportar-los com a màxim en el moment de la matrícula.

Especialitats i modalitats

INTERPRETACIÓ: JAZZ I MÚSICA MODERNA-POPULAR, VEU-SONGWRITING 

Modalitat: Acordió, Baix elèctric, Bateria, Clarinet, Contrabaix, Flauta, Guitarra elèctrica, Percussió, Piano, Saxofon, Teclats, Trombó, Trompa, Trompeta, Veu, Violí, Violoncel

INTERPRETACIÓ: FLAMENCO

Modalitat: Cante flamenco, Guitarra flamenca

COMPOSICIÓ MODERNA

PEDAGOGIA MUSICAL

Modalitat: Qualsevol instrument de les modalitats del centre.

Oferta de places

Places ofertades per especialitat:

Interpretació: Jazz i Música Moderna / Songwriting / Flamenco
Acordió2
Baix5
Bateria6
Clarinet2
Contrabaix3
Flamenco: cante3
Flamenco: guitarra3
Flauta2
Guitarra6
Percussió2
Piano/teclats6
Saxo5
Trombó2
Trompeta3
Veu – Songwriting14
Violí2
Violoncel2
Pedagogia5
Composició5

 

La distribució de places és orientativa i es determinarà en funció dels resultats de les Proves d’Accés.

Comunicació admesos a proves

Publicació del llistat provisional d’admesos a proves: 16 de maig a partir de les 16h
Esmena de defectes de la documentació presentada: del 17 al 30 de maig
Publicació del llistat definitiu d’admesos a proves: 31 de maig 

Calendari de proves

DATES

Part A:  1 de juny de 2024
Part B:  11 i 12 de juny de 2024

HORARIS

Aspirants sense Grau Professional
9:30-10:45 | Dictats
11:00-12:30 | Anàlisi de partitura
13:00-14:00 | Anàlisi auditiva
14:00-14:30 | Prova instrumental (aspirants a Composició)

Aspirants amb Grau Professional
10:00-12:00 | Prova única

Contingut de les proves

És comuna a totes les especialitats i és eliminatòria. Cal superar-la per passar a la part B. Valora les competències bàsiques dels candidats per cursar estudis superiors de música.

Per realitzar la part A, els candidats hauran d’utilitzar un telèfon mòbil que es pugui connectar a la xarxa Wi-Fi del centre, i auriculars propis.

Aspirants amb el títol de Grau Professional: prova única i abreujada de reconeixement auditiu i anàlisi musical. Cal que el Grau Professional sigui de l’instrument amb el qual els candidats es presenten a aquestes proves.

Aspirants sense el títol de Grau Professional: per a les especialitats d’Interpretació i Pedagogia, la prova constarà d’exercicis de reconeixement auditiu (dictats i anàlisi auditiva) i anàlisi musical (sobre una partitura). Per a l’especialitat de Composició, la prova constarà d’exercicis de reconeixement auditiu (dictats i anàlisi auditiva), anàlisi musical (sobre una partitura) i exercici instrumental (interpretació d’un repertori mínim de dues peces).

Avaluació de la part A: serà avaluada amb Apte/No apte. Només els aspirants qualificats com a aptes podran realitzar la part B. Un cop publicats els resultats de la part A, l’aspirant disposarà de tres dies hàbils per reclamar i revisar l’avaluació. Un cop acabat aquest termini de tres dies, es publicarà el llistat definitiu d’aspirants que passen a la part B.

La part B és diferent per a cada especialitat, i avalua les competències pròpies de cada una d’aquestes. Els exercicis de la Part B sumen el 100% de la nota final de les proves, i és, per tant, el valor que ordenarà els candidats en el moment de l’assignació de les places.

Especialitat de Composició

 • Exercici d’escriptura (20%). Es demanarà escriure un passatge musical per a una petita formació donada, a 4 parts, de 12 a 16 compassos en textura coral o contrapuntística. Es valorarà el sentit global del fragment, la correcció dels encadenaments harmònics, la conducció de veus, el detall de la notació musical (dinàmiques, articulacions, etc.), la varietat de recursos i l’originalitat general de la realització.
 • Exercici d’instrumentació (20%). Instrumentació d’un fragment amb una formació donada. Es valorarà l’ús correcte de tessitures, articulacions i dinàmiques així com el llenguatge adequat per a cada instrument.
 • Obra pròpia de l’aspirant (40%). Es valorarà com a mínim dues obres compostes per l’aspirant, en qualsevol suport com partitura, enregistrament, audiovisual. Es valorarà la creativitat, la varietat de recursos musicals a qualsevol nivell, la coherència de cada obra. El tribunal podrà fer preguntes a l’aspirant sobre les seves obres.
 • Lectura a vista al piano (20%). L’aspirant prepararà durant 10 minuts una breu peça al piano. Es valorarà la lectura i interpretació correctes dels valors rítmics, notes, articulacions i dinàmiques, així com el sentit musical global donat al fragment.

Especialitat d’Interpretació Jazz i Música Moderna-Popular, Veu-Songwriting

 • Interpretació d’un repertori (30%). L’aspirant haurà de presentar un repertori de quatre peces, propi de l’especialitat triada. Almenys una es tocarà de memòria. Es pot tocar amb una banda de músics acompanyants o amb un acompanyament enregistrat que l’aspirant reproduirà des d’un dispositiu propi. Per als aspirants interessats en Veu-Songwriting, almenys dues de les composicions han de ser pròpies. Es valorarà la capacitat tècnica, la correcció estilística i la musicalitat global de l’aspirant en un context musical real.
 • Sessió de treball (25%). El tribunal plantejarà situacions específiques sobre el repertori presentat per l’aspirant. Es valorarà la capacitat de reacció i d’assimilació de les indicacions donades pel tribunal per part del candidat. Inclourà aspectes relacionats amb el reconeixement auditiu, tant harmònic com melòdic.
 • Lectura a vista i improvisació (25%). L’aspirant haurà d’interpretar un fragment musical donat pel tribunal, que pot incloure melodia, harmonia o indicacions rítmiques obligades. La prova inclourà improvisar sobre una progressió d’acords, i/o estructurar un acompanyament rítmic sobre una forma musical donada. Es valorarà la correcció en la lectura de la peça i en la improvisació sobre els acords.
 • Obra obligada i suficiència tècnica/teoria aplicada (20%). L’aspirant haurà d’interpretar una de les obres obligades, triada de l’oferta publicada a la web del centre. A més haurà d’abordar algun dels exercicis de suficiència tècnica i teoria aplicada proposats pel tribunal d’entre els que troben publicats a la web. Es valorarà la correcció en la interpretació i la musicalitat.

Especialitat d’Interpretació: Flamenco

 • Interpretació d’un repertori (40%). L’aspirant haurà de presentar un repertori de quatre peces. Almenys una es tocarà de memòria. Es pot tocar amb una banda de músics acompanyants o amb un acompanyament enregistrat que l’aspirant reproduirà des d’un dispositiu propi. Es valorarà la capacitat tècnica, la correcció estilística i la musicalitat global de l’aspirant en un context musical real.
 • Sessió de treball (20%). El tribunal plantejarà situacions específiques sobre el repertori presentat per l’aspirant. Es valorarà la capacitat de reacció i d’assimilació de les indicacions donades pel tribunal per part del candidat.
 • Lectura a vista i improvisació (20%). L’aspirant haurà d’interpretar un fragment musical donat pel tribunal, que pot incloure melodia, harmonia o indicacions rítmiques obligades. La prova podrà incloure improvisar sobre una progressió d’acords, o estructurar un acompanyament rítmic sobre una forma musical donada. Es valorarà la correcció en la lectura de la peça i en la improvisació sobre els acords.
 • Obra obligada (20%). Interpretació d’una obra obligada triada per l’aspirant entre l’oferta publicada a la web del centre. Es valorarà la correcció en la interpretació i la musicalitat.

Especialitat de Pedagogia Musical

 • Interpretació d’un repertori (30%). L’aspirant haurà de presentar un repertori de quatre peces. Almenys una es tocarà de memòria. Es pot tocar amb una banda de músics acompanyants o amb un acompanyament enregistrat que l’aspirant reproduirà des d’un dispositiu propi. Es valorarà la capacitat tècnica, la correcció estilística i la musicalitat global de l’aspirant en un context musical real.
 • Escriptura d’un passatge didàctic (25%). L’aspirant redactarà una unitat didàctica sobre un passatge musical donat, aprofitant les seves característiques per dissenyar activitats pedagògiques, en un context d’aprenentatge musical. Es valorarà l’adequació de les activitats dissenyades respecte al passatge donat, i la claredat en l’exposició i redacció de la unitat didàctica.
 • Prova de comunicació (25%). Desenvolupament d’un tema sobre aprenentatge musical. L’objectiu és detectar la capacitat de comunicació i explicació a partir del desenvolupament escrit i de l’exposició d’un tema relacionat amb l’aprenentatge musical del candidat. Es valorarà la capacitat de comunicació i d’expressió, la claredat d’exposició de les idees i l’estructuració del discurs.
 • Prova d’interpretació vocal (20%). L’aspirant interpretarà una obra vocal, amb o sense acompanyament, lliurement triada per l’aspirant, i una altra obra vocal amb text llegida a vista. Es valorarà l’aptitud vocal, la capacitat expressiva i comunicativa, la correcció i la precisió en la lectura i la interpretació.

Avaluació de la part B. L’avaluació final es ponderarà segons els percentatges dels diferents exercicis, i l’assignació de places es realitzarà per ordre descendent de les notes ponderades. Un cop publicats els resultats de la part B, l’aspirant disposarà de tres dies hàbils per reclamar i revisar l’avaluació. Un cop acabat aquest termini de tres dies, es publicarà el llistat definitiu de notes i aspirants que superen les proves. El centre podrà redistribuir les places de l’oferta en funció dels resultats definitius de les proves i de l’assistència de candidats.

Reclamació

Contra les qualificacions definitives dels centres privats, les persones interessades poden presentar reclamació davant la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.

L’escrit de reclamació es pot presentar al centre on l’aspirant s’ha examinat, dins l’horari d’atenció al públic, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. El/la secretari/ària de la comissió avaluadora o, el en seu defecte, el/la director/a del centre acusarà recepció de la reclamació i adjuntarà una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’enviarà als seus serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. La Inspecció d’Educació n’emetrà l’informe corresponent, i la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, resoldrà la reclamació i n’informarà la persona interessada.

Necessitats educatives específiques

Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per a participar en la prova d’accés. El procés de sol·licitud d’aquestes adaptacions, dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, es pot trobar en el punt 4 de l’annex 1 de la Resolució EDU/226/2024, d’1 de febrer.

Trasllat d’expedient a Taller de Músics ESEM

L’accés al Taller de Músics ESEM es pot fer mitjançant un trasllat d’expedient des d’un altre centre superior de música oficial espanyol. Els estudiants que vulguin fer aquest trasllat d’expedient hauran de sol·licitar el seu ingrés per escrit a través d’un formulari, juntament amb un breu currículum acadèmic a lliurar a la Secretaria del Centre o per via telemàtica. Caldrà aportar també material audiovisual tocant l’instrument (preferiblement amb enllaços) o bé composicions pròpies en el cas d’estudiants de Composició. El centre podrà sol·licitar una entrevista amb la persona sol·licitant.

Un cop resolta la sol·licitud, si és acceptat, l’alumne haurà de realitzar els tràmits pertinents al seu centre d’origen i matricular-se al Taller de Músics ESEM en el termini ordinari de matrícula general.

Descarrega el formulari de sol·licitud

Estudiants de centres de fora d’Espanya
Els estudiants que hagin començat estudis superiors de música en un centre fora d’Espanya hauran de realitzar les proves d’accés regulars i, un cop superades, podran sol·licitar el reconeixement de crèdits si aquests corresponen a estudis dins de l’EEES, o la convalidació de crèdits que corresponguin a estudis fora de l’EEES, segons normativa.

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns