Normativa d'Avaluació

Qualificacions

 • Matrícula d'honor (10)*
 • Excel·lent (de 10 a 9)
 • Notable (de 8,9 a 7)
 • Aprovat (de 6,9 a 5)
 • Suspens (de 4,9 a 0)
  La matrícula d'honor l'otorga la Comissió específica a proposta del professor.

Nombre de convocatòries per assignatura

L'estudiant disposa d'un màxim de quatre convocatòries per superar cada assignatura. Un cop esgotades les convocatòries ordinàries, l'alumne podrà sol·licitar dues convocatòries especials al Centre. Decret 63/2001, de 20 de febrer de 2001, article 13.7.

L'ESEM realitzarà convocatòria anual els mesos de juny i setembre. Per a les assignatures que durin un semestre, la convocatòria es realitzarà al gener i/o juny i setembre.

Renúncia a la matrícula d'assignatures

Els estudiants que vulguin anul·lar la convocatòria d'una o diverses assignatures matriculades, sigui per causa de força major justificada o per haver decidit no cursar les mateixes, han de sol·licitar per escrit i de manera motivada l'anul·lació de cada assignatura. L'anul·lació no comporta la devolució de l'import de la matrícula, però tampoc implicarà recàrrec en la següent matriculació d'aquestes mateixes assignatures a les quals es va renunciar, simplement la taxa corresponent a la matrícula.

Recuperacions

Si un alumne suspèn una assignatura a la primera convocatòria podrà recuperar-la a la segona convocatòria de setembre. En cas de suspendre a la segona convocatòria, l'alumne s'haurà de matricular de nou al curs següent amb el recàrrec corresponent.

L'alumne té dret, previ pagament de les taxes corresponents d'examen, de realitzar l'examen de recuperació d'aquelles assignatures que té suspeses o no presentades només si es compleixen les següents premisses:

 • L'alumne ha assistit al 80% de les classes presencials.
 • L'alumne ha participat en totes les activitats proposades pel professor.
 • En cas de no presentat, els motius de la no presentació a examen són de causa major.
 • El professor o professors de l'assignatura permeten que l'alumne pugui, en un únic examen, avaluar l'assignatura.

Publicació de les qualificacions i revisions

Les qualificacions es publicaran al taulell d'anuncis de l'Escola i al Taller de Músics Virtual.

Revisions d'avaluacions

Es pot demanar revisió d'avaluacions en les dates que es publicaran juntament amb el calendari escolar. En cas de disconformitat amb la revisió, l'alumne podrà adreçar una reclamació al Cap d'Estudis, el qual resoldrà amb la Direcció pedagògica la sol·licitud de revisió.