Subscriu-te al
newsletter
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Interpretació de Flamenco

Taller de Músics ofereix el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, de 240 crèdits ECTS, en l’especialitat d’Interpretació de Flamenco. Aquest és un títol oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i equival, a tots els efectes, al títol universitari de grau.

  • PROVES D'ACCÉS | Inscripció entre abril i juny
  • MATRICULACIÓ | Juliol i setembre
  • PERÍODE LECTIU | De setembre a juny
  • MODALITAT | Presencial
  • DURADA | 4 anys
  • TITULACIÓ | Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat d'Interpretació de Flamenco

Grau en Interpretació de Flamenco

OBJECTIUS

L’especialitat de Flamenco ofereix, en el seu pla d’estudis, l’itinerari d’intèrpret en les modalitats de Cante Flamenco i Guitarra Flamenca. A més, dins de l’especialitat de Jazz i Música Moderna/Popular, s’acullen també estudiants de flamenco d’altres instruments com la percussió, el piano o la flauta, entre d’altres.

El disseny pedagògic està articulat al voltant de l’estudi específic de l’instrument o la veu flamenca, juntament amb grups instrumentals específics com combo flamenco o tablao. L’alumne, a més, cursarà matèries teòriques explícites de flamenco (història, composició, harmonia), juntament amb les assignatures comunes a altres itineraris, de perfil teòric-musical, tecnològic i humanístic.

El nostre quadre de professors està format per professionals de primer nivell en el món del flamenco des de fa anys.

Els alumnes de flamenco del Taller de Músics ESEM col·laboren assíduament en produccions pròpies del departament de Management & Produccions, possibilitant així que l’alumne es formi des del principi no sols a l’aula, sinó també a l’escenari, autèntic pilar de la professionalització en la música.

PERFIL D’INGRÉS

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per a permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell de consecució de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per a accedir als ensenyaments superiors.

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Especialitat d’Interpretació

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat d’interpretació, tant de l’àmbit del Jazz i la Música moderna com en l’àmbit de la Música tradicional, Flamenco, és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives d’aquestes músiques.

L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i de situar-se, expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. Així mateix, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical i deu saber adequar la interpretació i la improvisació a estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques.

També ha de saber utilitzar la notació musical per a escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa. A més, cal que sàpiga construir les seves estratègies d’estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de manera respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Professorat

Equip Pedagògic

Vicenç Solsona

Director pedagògic

Santiago Galán

Cap d'Estudis
Coordinador del grau

Professorat

Anna Ponces
Repertori Complementari
Chano Domínguez
Professor/a col·laborador/a
Clara Luna
Veu, Formació Corporal, Improvisació a la Veu, Repertori Complementari, Posada en Escena per a Cantants, Ensemble Vocal
Cristina López
Cante Flamenco, Història del Flamenco, Repertori Específic
David Domínguez
Percussió, Fonaments Rítmics del Flamenco
David Leiva
Guitarra Flamenca, Harmonia Flamenca, Repentització, Fonaments de Composició Flamenca, Percepció Auditiva, Guitarra Flamenca per a Guitarristes de Jazz, Cultura Musical Flamenca Guitarra Flamenca, Història i Teoria del Flamenco, Combo Flamenco
David Pastor
Trompeta, Conjunt Instrumental Funk, Repertori Complementari Trompeta
Ismael Alcina
Professor/a col·laborador/a
Javier Cisneros
Pedagogia de l’Instrument i la Veu, Pedagogia General de la Música, Organització de Centres d'Educació Musical, Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (II)
Joan Terol
Bateria, Improvisació a la Veu, Perfeccionament Rítmic
Joan Vidal
Repertori Específic, Improvisació (I)
Juan Gómez “Chicuelo”
Guitarra Flamenca, Conjunt Instrumental, Formes del Flamenco, Transport i Acompanyament Guitarra Flamenca
Lorena Oliva
Formes del Flamenco, Transport i Acompanyament
Manel Fortià
Contrabaix, Conjunt Instrumental, Conjunt Instrumental Flamenco Jazz
Marcel·lí Bayer
Saxo/Clarinet, Flauta Travessera, Formes i Anàlisi, Improvisació (II) Saxo, Clarinet
Marco Mezquida
Professor/a col·laborador/a
Miriam Vallejo
Cante Flamenco
Pepe Motos
Professor/a col·laborador/a Cajón Flamenco, Percussió Flamenca, Combo Flamenco Fusió
Perico Sambeat
Professor/a col·laborador/a
Santiago Galán
Història General de la Música, Història de la Música Popular del Segle XX, Anàlisi de la Música del Barroc, Anàlisi de la Música del Classicisme, Composició Principal, Informàtica Musical, Arranjaments (I), Tècniques d'informació i Comunicació i Informàtica Musical (I)
Úrsula Pilar San Cristóbal
Pensament Musical, Llengua i Comunicació, Investigació en Educació Musical
Valentí Adell
Repertori Específic, Repertori Complementari, Acústica i Organologia, Tècniques d'Enregistrament i Postproducció (I) Piano, Conjunt Instrumental
Buscador de professorat de Taller de Músics ESEM

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:
1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.
2. Assignatures obligatòries d’especialitat. Són assignatures d’instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, pedagogia, producció i gestió.
3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d’assignatures diverses.
4. Treball de Final de Grau (TFG).
L’assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d’estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d’exàmens i proves d’avaluació.

PRIMER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Harmonia flamencaOB6A
Conjunt instrumental IOB6A
Cultura musical flamencaFB6S1
Fonaments rítmics del flamencoOB6A
Història del flamencoOB8A
Història general de la músicaOB6A
Percepció auditiva IFB6A
Instrument principal IOB10A
Segon instrument IOB6S

 


SEGON CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Conjunt instrumental IIOB6A
Formes del flamenco: Tablao IOB6A
Formes i anàlisiOB6S1
Fonaments de la composició aplicadaFB6A
Informàtica musicalOB8A
Llengua i comunicacióFB6S
Pensament musicalFB6S
Perfeccionament rítmicFB6S1
Instrument principal IIOB10A

 


TERCER CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Conjunt instrumental IIIOB6A
Formació corporalOB6A
OptativesOP12S/A
Repentització (transcripció flamenca)OB6S2
Repertori específicOB8A
Transport i acompanyament: Tablao IIOB6A
Instrument principal IIIOB10A
Segon instrument IIOB6S

 


QUART CURS

ASSIGNATURATIPUSCRÈDITSDISTRIBUCIÓ
Conjunt instrumental IVOB6A
Instrument principal IVOB10A
OptativesOP18S/A
Pedagogia de l’instrumentOB6S1
Repertori complementariOB8A
Treball final de grauTF12A

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Per obtenir el títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és necessari elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa dels coneixements adquirits. És la redacció per escrit d’un projecte amb un conjunt d’explicacions, teories, idees o raonaments sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en les quals es basen. El TFG ha de comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia utilitzada, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

Per a l’obtenció del títol de grau a l’ESEM, s’ha de transmetre de dues formes diferents:

  • Festival Talent: un concert/espectacle. El que es transmeti ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. Hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l’ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFG com a espectacles.
    El Festival Talent s’ha creat per a impulsar i donar a conèixer al públic els projectes dels nous talents musicals. És una manera de traslladar l’aula al circuit d’exhibició barceloní i de mostrar nous artistes emergents. Les noves promocions de l’Escola Superior del Taller de Músics hauran de desplegar tot el que han après durant els últims anys davant el públic. Un festival de cinc dies amb música, nervis, emoció, il·lusió i, per sobre de tot, talent!
  • Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral l’estudiant l’exposa i el defensa. L’ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Ha de transmetre que l’alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s’ha proposat.

PERFIL PROFESSIONAL

El graduat en Interpretació ha de ser un professional altament qualificat per a la interpretació musical, amb domini del seu instrument i el repertori inherent a la seva especialitat, coneixent les característiques tècniques i acústiques del seu instrument i aprofundint en el seu desenvolupament històric, així com el d’un instrument complementari.

Així mateix, ha d’exercir una tasca d’interpretació d’alt nivell d’acord amb les característiques específiques de la seva modalitat i especialització, tant en el paper de solista com en el d’integrant d’una formació instrumental, així com tenir capacitat per a situar-se en contextos artístics multidisciplinaris, sempre amb una personalitat artística ben definida i susceptible d’evolució.

També ha de tenir coneixement de les possibilitats tecnològiques com a eines de creació i suport específic per a la seva tasca. Així mateix, ha d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi musical d’ampli espectre estètic, així com tenir un pensament crític sobre el fet creatiu i la capacitat per transmetre’l de manera oral i escrita rigorosament. Finalment, ha de tenir una sòlida formació humanística i metodològica per poder fer tasques de recerca i d’experimentació musicals.

INFORMACIÓ GENERAL

En el següent enllaç trobaràs informació comuna a totes les especialitats: com accedir als estudis, calendari acadèmic, pla d’acció tutorial, beques i finançament, convalidacions, programes de mobilitat (Erasmus), Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), carnet d’estudiant…

Informació general per a estudiants

Altres enllaços d’interès:

Accés als estudis superiors: requisits, convocatòries i proves d’accés

Erasmus+

 

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns