Pla d'estudis

El pla d'estudis del Títol Superior de Música consta de 4 cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cada curs, distribuïts en assignatures de diferent categoria:

1. Assignatures de formació bàsica. Són assignatures de cultura, pensament, història, llenguatge i tècniques de la música.

2. Assignatures obligatòries d'especialitat. Són assignatures d'instrument o de veu, formació instrumental complementària, música de conjunt, improvisació, composició, producció i gestió.

3. Assignatures optatives. Complementen la formació amb un ventall d'assignatures diverses.

4. Treball fi d'estudis.

L'assignació de crèdits per a cada assignatura comprèn les hores corresponents a les classes lectives, hores d'estudi, realització de treballs, pràctiques, projectes i la preparació d'exàmens i proves d'avaluació.


Estructura dels estudis i les corresponents especialitats

Crèdits ECTS: L'Espai Europeu d'Educació Superior defineix un sistema unificat de crèdits, l'European Credit Transfer System (ECTS), que serveix per quantificar les assignatures en hores de dedicació (presencials, treballs dirigits i aprenentatge autònom).

Els crèdits es calculen de la següent manera:

 • 1 ECTS equival a 30 hores de treball total, presencial i no presencial.
 • 1 curs complet són 60 ECTS, 1.800 hores de treball total, presencial i no presencial.
 • Titulació completa (4 anys) són 240 ECTS, 7.200 hores de treball total, presencial i no presencial.


Especialitat INTERPRETACIÓ

    Àmbit Jazz i Música Moderna (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 162 crèdits
 • Optativa: 24 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits

    Àmbit Música Tradicional: Flamenco (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 156 crèdits
 • Optativa: 30 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits


Especialitat COMPOSICIÓ (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 174 crèdits
 • Optativa: 12 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits


Especialitat PEDAGOGIA MUSICAL (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits
 • Obligatòria: 168 crèdits
 • Optativa: 12 crèdits
 • Pràctiques: 6 crèdits
 • Treball fi d'estudis: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits

Especialitat PRODUCCIÓ I GESTIÓ (consulta el Pla d'Estudis)

 • Formació bàsica: 42 crèdits

 • Obligatòria: 144 crèdits
 • Optativa: 18 crèdits
 • Pràctiques: 24 crèdits
 • Treball Final de Titulació: 12 crèdits
 • Total: 240 crèdits


Instrument secundari

Per desenvolupar les dimensions bàsiques de la interpretació, per adaptar-se a condicions de competitivitat per als canvis culturals, socials, artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional, i per seleccionar els camins adequats de formació continuada és necessari que l'alumne treballi un instrument secundari.

Es recomana estudiar piano com a instrument secundari als estudiants que tenen com a instrument principal: baix elèctric, contrabaix, bateria, cant, guitarra elèctrica, percussió, teclats, saxòfon, clarinet, flauta travessera, trombó, trompeta, guitarra flamenca o cant flamenco.

Per a aquells que tinguin piano o teclats com a instrument principal, es recomana un dels següents instruments: saxòfon, flauta travessera, trombó, trompeta, bateria i percussió.

 

REQUISIT DE LLENGUA ESTRANGERA

Arrel de la recent publicació de la Resolució ENS/1391/2018 de 18 de juny, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors, les condicions d'acreditació de les competències d'una tercera llengua per als estudis del Títol Superior de Música al Taller de Músics ESEM s'estableixen de la següent manera:

 

CURS D’INICI DELS ESTUDIS

REQUISIT

 

2010-11 fins a 2015-16*

Haver aprovat l’assignatura Llengua estrangera del pla d’estudis del centre, o haver presentat un certificat de nivell B1 de llengua estrangera.

 

2016-17 i 2017-18*

Haver aprovat l’assignatura Rhythmic Improvement o Music notation and scoring for composers del pla d’estudis del centre.

 

2018-19

Acreditar el nivell B2 de llengua estrangera amb un document oficial en acabar els estudis i tramitar el títol superior de música.

* En previsió dels requisits aplicables als estudis de post-grau oficials (màsters), es recomana als alumnes que van començar els estudis entre els cursos 2010-11 i 2017-18 que obtinguin una acreditació oficial de B2 de llengua estrangera.

 

Només es convalidarà l'assignatura en el cas que l'alumne aporti un certificat oficial emès per les escoles acreditades a tal fi conforme es troba en possessió del nivell B2 de qualsevol de les llengües oficials de l'Espai Europeu (francès, italià, alemany o anglès).