Treballs de Final de Titulació (TFT)

Finalitat

Finalitat significa fi o objectiu amb què es realitza una tasca, una acció o un projecte. La finalitat d’aquest treball és el punt al qual es vol arribar una vegada elaborat: el concert. Es podria dir que la finalitat és, pròpiament, el que motiva cap a la seva confecció.

Definició

Per obtenir la Titulació Superior en Música cal elaborar i defensar públicament un treball final, conseqüència directa del que s’ha après. És la redacció per escrit d’un projecte compost per un conjunt d’explicacions, teories, idees, raonaments, etc. sobre una temàtica concreta i portat a la pràctica en clau de concert/espectacle.

L’alumne ha de demostrar la capacitat per aplicar els coneixements adquirits en entorns diversos; saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en què es basen.

Objectius 

El TFT té per objectiu comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions als quals s’han arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia que s’ha emprat, el procés que s’ha seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de transmetre.

En el cas de la Titulació Superior de Música a l'ESEM, s'ha de transmetre de dues formes diferents:

1. En el concert/espectacle. El que es transmet en el concert ha de ser coherent amb les conclusions de l’estudi. El concert ha de tenir una posada en escena, un control sobre el discurs musical i una coherència musical. En definitiva, hauria de ser un concert professional i hauria de pretendre ser un espectacle. En aquest sentit, l'ESEM vol promocionar comercialment els treballs de TFT com a espectacles. Amb aquesta finalitat, s'ha creat el Festival Talent per impulsar i donar a conèixer al públic en general els projectes dels nous talents musicals.

2. Treball escrit/Defensa oral. És un treball generat a partir de la recerca d’un tema. En la defensa oral el titulat l'exposa i el defensa. L'ESEM considera que pot publicar-lo com a referència per a futurs treballs. Cal que transmeti que l'alumne ha realitzat un estudi exhaustiu sobre el que s'ha proposat.

Per tant, per a l’elaboració d’un treball d’èxit cal tenir en compte l’organització (format i estructura), l’autoria (persuasió, capacitat creativa, etc.), la claredat (llenguatge, etc.) i la correcció, així com l’exposició de forma específica de les conclusions a les quals s'ha arribat.

Format

El resultat del TFT en el cas de la Titulació Superior en Música té dos productes. El format serà, doncs:

Concert/Espectacle

Un tribunal valorarà paràmetres com:

 • Coherència musical
 • Arco de l’espectacle. Guió de l’espectacle
 • Posada en escena
 • Control de temps
 • Vestuari (coherència amb el que es vol transmetre)
 • Presència escènica
 • Comunicació
 • Creure en el que s’està fent

Treball escrit/Defensa oral

Tot seguint les pautes pel que fa a metodologia que se li hauran donat, l'alumne ha de lliurar per escrit un projecte compost per tot un conjunt d’explicacions, teories, idees, raonaments i:

 • Portada
 • Índex
 • Introducció
 • Desenvolupament
 • Conclusions
 • Bibliografia
 • Annexos 

L’alumne exposarà i defensarà el projecte davant un tribunal, al qual ha de convèncer del rigor que ha portat a l’hora de plantejar, investigar, recollir informació i, posteriorment, aplicar en un concert, si és el cas, del tema exposat. De vegades mètodes més senzills tenen un resultat molt més òptim.

La proposta

Ha de respondre les següents preguntes:

 • Quin tema vull tractar?
 • Quins objectius em proposo?
 • Quin enfocament li vull donar?
 • Quin serà el meu pla de treball?
 • Com ho posaré en pràctica?

La proposta no ha de perdre de vista que el concert té un públic al qual es dirigeix, i que el treball de recerca conté unes conclusions que s’aporten a la comunitat i tenen valor afegit.

Valoració del projecte

El tutor de recerca rebrà en primer lloc el treball i autoritzarà o no la presentació d'aquest a la convocatòria. 

Cada part tindrà una valoració del 50% de la nota final del TFT.

Co-tutoria

Donada la complexitat, és aconsellable la intervenció d’altres professionals especialitzats en recerca i en escenografia que complementin el procés de la tutoria i puguin assumir tasques d’orientació i assessorament en la investigació.

Perfil dels tutors

 • Tutor instrumentista: cada professor podrà tutoritzar un màxim de quatre projectes. Serà responsable de la tutoria del projecte-concert, incorporant també les aportacions que faci el director d’escena.
 • Tutor d’investigació: amb perfil de llicenciat i havent demostrat la seva vàlua en investigació musical, social, etc., s’encarregarà de guiar el treball d’investigació de l’alumne donant-li aquelles directrius que siguin necessàries per a un correcte treball d’investigació.
  Ha d’estar totalment coordinat amb el tutor instrumentista i ha de cohesionar les directrius per donar una única orientació a l’alumne.

Accions tutorials

Es comença a treballar amb els alumnes de 3r per preparar amb antelació el TFT del curs següent.

L'alumne pot presentar el TFT en dues convocatòries: juny i setembre. Es preveu la següent programació de sessions de tutoria:

1) Sessions de metodologia de la investigació: 3 sessions de 2 hores (dins del curs acadèmic anterior).

En un total de 6 hores es treballaran pautes de metodologia, fonts de documentació, formats, etc., que els alumnes hauran de contemplar en el treball de recerca. Aquestes sessions es realitzen durant el tercer curs, són obligatòries i comptabilitzen per a l'avaluació del TFT.

2) 1a sessió de treball amb el tutor de recerca abans de les vacances d’estiu.

3) Reunió de tutoria inicial: 1 sessió d’1 hora amb els dos tutors.

L’alumne, el seu tutor d’instrument i el seu tutor de recerca es reuneixen per presentar el projecte, planificar el calendari i marcar feina. L’alumne surt de la reunió amb objectius concrets. Cada alumne té la seva reunió amb els dos tutors.

4) 1a sessió amb el director d’escena. 1 sessió col·lectiva de 2 hores.

5) Sessions de recerca: un màxim de 6 sessions d’1 hora (la 1a ja s’ha realitzat abans d’estiu del curs anterior).

Es reuneixen l'alumne i el tutor de recerca. Són tutories individuals. El tutor i l'alumne les planificaran, en horaris acordats, i es treballaran entregues de parts del treball o versions preliminars sobre les quals el tutor podrà marcar pautes. La darrera sessió es realitzarà per tal de preparar l'alumne per a la defensa oral del treball.

6) Tutories individuals de concert: fins a un màxim de 7 hores de tutoria concert en total.

Reunions individuals amb el tutor d’instrument. El tutor i l’alumne les planificaran de manera que just abans del concert final el tutor pugui assistir com a mínim a un assaig del concert i donar directrius al respecte a l'alumne.

7) 2a sessió amb el director d’escena. 1 sessió col·lectiva de 2 hores. El tutor de recerca compta, a més, amb 3 hores no lectives.
El tutor d’instrument compta, a més, amb 3 hores no lectives.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Més informació a la pàgina de programació del Festival Talent.