Taller de Músics ESEM

El Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals té entre els seus principals objectius la difusió de la música feta a casa nostra i la necessitat d’aprofundir en els aspectes de l’ensenyament musical de nivell superior com a eina imprescindible per aconseguir una millor qualitat dels professionals del nostre país.

Les principals motivacions per a assumir aquest projecte són:

  • Col·laborar en la formació de futurs professionals des del màxim rigor metodològic - ho demostren 40 anys d'història del Taller de Músics-.
  • Donar les eines necessàries per a convertir un centre d’ensenyament superior en una autèntica “factoria de creació”, atenta als canvis substancials que es produeixen actualment a nivell artístic.
  • Basat en les dues premisses anteriors, procurar la inserció laboral dels alumnes, tot considerant l’espai entre les aules i l’escenari, o els estudis d’enregistrament o de producció, un “trajecte natural”.   

És per això que el Patronat de la Fundació Privada Taller de Músics, en la sessió ordinària de 23 d’abril de 2009, va aprovar el Projecte de Centre i les Normes d’organització i funcionament que regeixen el Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM), organisme que ha permès la realització d’aquest gir qualitatiu en la formació dels estudiants i que ha garantit el reconeixement oficial dels estudis del Títol Superior de Música (240 crèdits ECTS) que imparteix aquesta institució, hereva de la tradició de la seva Escola però partícip dels reptes que planteja la integració en l' Espai Europeu d’Educació Superior al 2010 amb l’anomenat Pla Bolonya.