Normativa de Permanència

La normativa que aplica l'ESEM pel que fa a la permanència al Centre es basa en la Resolució EDU/2536/2010, de 20 de juliol, sobre permanència als ensenyaments artístics superiors.

Còmput de crèdits

Als efectes previstos en aquestes instruccions, totes les assignatures impartides per a aquests estudis es comptabilitzen en crèdits ECTS. També es tenen en compte a efectes de permanència els crèdits obtinguts per reconeixement. Els crèdits obtinguts per transferència no computen a efectes de permanència.

Modalitats de dedicació

S'estableixen les dues modalitats de dedicació següents:

a) Modalitat a temps complet
b) Modalitat a temps parcial

El primer curs només es pot cursar en la modalitat a temps complet. Després del primer curs, l'estudiant pot triar la modalitat de temps parcial. L'ESEM podrà limitar el nombre de places a temps parcial i a temps complet per a cada especialitat, itinerari o àmbit. Si s'escau, el nombre de places es farà públic abans de l'inici del procés de matriculació anual.

Canvi de modalitat

L'estudiant pot canviar de modalitat com a màxim dues vegades al llarg dels seus estudis. Per al segon canvi de modalitat cal que l'estudiant hagi superat com a mínim un 80% dels crèdits matriculats fins al moment de la sol·licitud. Per passar d'una modalitat a l'altra, l'estudiant ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida a la direcció de l'ESEM amb una antelació mínima d'un mes a la data d'inici del procés de matriculació anual. Tenen prioritat en el canvi de modalitat els estudiants que tinguin una mitjana d'expedient acadèmic més alta. Correspon a la direcció del centre autoritzar o denegar el canvi de modalitat.

Convocatòries

Cada assignatura inclou dues convocatòries per curs matriculat. Els estudiants disposaran d'un màxim de quatre convocatòries per superar cada assignatura. L'esgotament de les quatre convocatòries sense superar l'assignatura comporta la impossibilitat de continuar els estudis en el mateix centre. Per a la darrera convocatòria, l'estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal nomenat per la direcció del centre. Als estudiants que hagin fet un trasllat de centre no se'ls compten les convocatòries no superades en el centre d'origen.

La direcció del centre pot autoritzar, a petició de l'estudiant, amb caràcter excepcional i per causes degudament justificades (malaltia, accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no depengui de la voluntat de l'estudiant), dues convocatòries extraordinàries.

Anul·lació de convocatòria

Una convocatòria es considera anul·lada si l'estudiant no es presenta a les proves d'avaluació i/o no realitza cap de les activitats d'avaluació. El límit de convocatòries anul·lades és de quatre.

Criteris de permanència

Els estudiants a temps complet poden arribar a disposar d'un màxim de sis anys per completar els seus estudis de títol superior i els estudiants a temps parcial d'un màxim de vuit, llevat dels estudiants que hagin fet només un curs a temps parcial, els quals disposen d'un màxim de set anys per completar els seus estudis de titulació superior. L'estudiant que per causes greus i excepcionals degudament justificades no aconsegueixi superar els seus estudis en el temps determinat, podrà sol·licitar a la direcció del centre l'autorització per matricular-se un any més.

Estructura de permanència

El període de permanència de qualsevol estudiant mentre cursa els ensenyaments superiors de música en el nostre Centre s'estructura en tres fases: fase inicial, fase intermèdia i fase final.

Fase inicial

La constitueixen els 60 crèdits del primer curs acadèmic de la titulació, que s'estableixen en el pla d'estudis. En el cas de reconeixements de crèdits per motiu de trasllat o de canvi d'ensenyament, cal superar igualment els 60 crèdits d'aquesta fase inicial per considerar l'estudiant a la fase següent.

Matrícula

 • Primer any. L'estudiant ha de matricular els 60 crèdits de primer curs entre els dos semestres del curs acadèmic.
 • Segon any. L'estudiant s'ha de matricular de tots els crèdits no superats el primer any.

Si el primer any l'estudiant ha superat un mínim de 40 crèdits, es podrà matricular de crèdits corresponents a assignatures de la fase intermèdia, amb l'obligació de matricular-se de tots els crèdits no superats, fins a un total màxim de 72 crèdits.

Crèdits per superar

 • Primer any. Per poder continuar els estudis, l'estudiant ha de superar un mínim de 24 crèdits entre els dos semestres del curs acadèmic.
 • Segon any. En acabar el segon any, l'estudiant ha d'haver superat la totalitat dels 60 crèdits que formen el primer curs acadèmic de la titulació. En el supòsit que li restin per superar un màxim de 12 crèdits d'aquests 60 crèdits inicials, podrà formalitzar amb caràcter extraordinari una matrícula més, sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència. Si no els supera, no podrà continuar aquests estudis al mateix centre.

Fase intermèdia

La fase intermèdia comença el curs acadèmic següent al curs en què l'estudiant ha superat els 60 crèdits que formen el primer curs acadèmic de la titulació.

En aquesta fase intermèdia, per passar a la fase final, l'estudiant ha de tenir aprovades i/o matriculades totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries no superades prèviament, tret de les optatives. Això vol dir els 120 ECTS dels 2 primers cursos.

Aplicació de les modalitats de dedicació

 • Modalitat a temps complet:
  Matrícula: entre els dos semestres del curs acadèmic l'estudiant s'ha de matricular d'un mínim de 48 crèdits i d'un màxim de 72s, dels quals només 60 poden ser d'assignatures de les quals no s'hagi matriculat amb anterioritat. L'estudiant està obligat a matricular-se de tots els crèdits no superats anteriorment i dels que s'hagin pogut prefixar com a preceptius a cada pla d'estudis.
  Crèdits per superar: l'estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic. L'estudiant que durant dos anys acadèmics consecutius no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre, llevat del que preveu l'apartat següent.
 • Modalitat a temps parcial:
  Matrícula: l'estudiant s'ha de matricular d'un mínim de 24 crèdits i d'un màxim de 40 entre els dos semestres del curs acadèmic, amb l'obligatorietat de matricular-se prioritàriament dels crèdits no superats anteriorment i dels que s'hagin pogut prefixar com a preceptius en cada pla d'estudis.
  Crèdits per superar: l'estudiant ha de superar un mínim del 50% dels crèdits matriculats entre els dos semestres del curs acadèmic. L'estudiant que durant dos anys acadèmics consecutius no superi almenys el 50% dels crèdits matriculats no podrà continuar aquests estudis en el mateix centre, llevat del que preveu al final d'aquest apartat.

En les dues modalitats descrites, la direcció, en casos greus i excepcionals degudament justificats pot autoritzar, després d'escoltar l'equip directiu del centre i sense prejudici de la capacitat decisòria de la institució titular d'aquest, que l'estudiant continuï els estudis durant dos semestres més, només en aquells casos en què tingui la possibilitat d'assolir els crèdits corresponents en aquest període addicional, sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència.

Quan l'estudiant hagi d'abandonar els estudis en virtut de l'aplicació d'aquestes normes de permanència, per tornar-los a iniciar en el mateix centre haurà de superar les corresponents proves d'accés.

Fase final

L'estudiant entra en aquesta fase quan ha superat 210 crèdits.

Matrícula: entre els dos semestres del curs acadèmic l'estudiant s'ha de matricular, cada any, de tots els crèdits que li falten per acabar l'ensenyament, inclosos el Treball Final de Titulació i les pràctiques externes, si és el cas.

Per matricular el Treball Final de Titulació (TFT) l'estudiant ha d'haver matriculat la totalitat de les assignatures que li resten per finalitzar els estudis. Per ser qualificat del TFT, l'estudiant ha d'haver superat la totalitat de les assignatures.

L'estudiant que es trobi en aquesta fase pot deixar de matricular-se una sola vegada de tot un curs acadèmic, sense necessitat de justificació. Un cop passat aquest any, si per segona vegada vol allargar el temps d'inactivitat acadèmica pel fet que per circumstàncies especials no pot formalitzar la matrícula, ha d'adreçar una sol·licitud motivada d'ajornament de matrícula a la direcció de l'ESEM, que ha d'adoptar una resolució després d'escoltar l'equip directiu del centre. La inactivitat és sense perjudici de l'aplicació dels criteris de permanència.