Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Accés Escola Superior

Per accedir als Ensenyaments Superiors de Música del Taller de Músics cal realitzar les proves d’accés d’acord amb el que estableix la RESOLUCIÓ ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors, i convocada per la RESOLUCIÓ EDU/178/2021, de 25 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2021-2022.

Els estudis superiors de música suposen una etapa crucial del desenvolupament del músic, que té un impacte important en l’evolució de la seva carrera. L’objectiu de les proves és avaluar les aptituds dels aspirants i determinar si poden cursar amb aprofitament els Ensenyaments de Grau Superior de Música en l’especialitat escollida. En cas que el nombre d’aspirants excedeixi la oferta de places, les proves permeten valorar quin dels candidats reuneix més mèrits per accedir a les places disponibles.

 

 

Accés Escola Superior 2021-2022

Calendari de les proves d’accés
Setembre 2021

Període d’inscripció: del 12 de juliol al 23 d’agost
Publicació del llistat definitiu d’admesos i exclosos a proves: 31 d’agost
Proves: 2 i 3 de setembre
Publicació de notes provisionals: 6 de setembre
Reclamacions: 7 i 8 de setembre
Publicació de notes definitives: 9 de setembre

Inscripció a proves
Setembre 2021

Inscriu-te a través del formulari  (del 12 de juliol al 23 d’agost)

El cost de la inscripció per als estudiants de l’Escola del Taller de Músics i/o COS serà de 75€ per a una especialitat i de 120€ per a dues especialitats.

Per a la resta d’aspirants, 145€ una especialitat i 230€ dues especialitats.

 

Normativa

La normativa que regula la convocatòria de les proves corresponents al curs 2021-2022 és la següent:

Resolució EDU/178/2021, de 25 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2021-2022. (DOGC núm. 8333, 4.2.2021)

Resolució ENS/503/2017, del 8 de març, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 7330, 16.3.2017)

L’objectiu de les proves específiques d’accés a cadascun dels graus en ensenyaments artístics superiors és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessaris per cursar els ensenyaments corresponents.

Requisits i documentació

Poden inscriure-s’hi les persones que estiguin en possessió del requisit acadèmic d’accés o es troben en condicions d’aconseguir-lo abans del període de matrícula als graus en ensenyaments artístics superiors, o que aportin el certificat acreditatiu d’haver superat la prova per a les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic.

A l’hora de realitzar la inscripció a les Proves d’Accés cal aportar la següent documentació

  • Original i Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
  • Títol (o resguard del títol) de batxillerat o l’equivalent acadèmic vàlid, si s’escau.
  • Títol (o resguard del títol) del Grau Professional de Música o equivalent acadèmic vàlid, si s’escau.
  • L’alumnat menor d’edat: Original i fotocòpia del llibre de família i original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a)

En cas que l’aspirant estigui cursant l’últim curs dels estudis de Grau Professional o de Batxillerat o bé estigui tramitant l’homologació i, per tant, no disposi de la documentació acreditativa d’haver-los superat, haurà d’aportar-los com a màxim en el moment de la matrícula.

Places ofertades
Setembre 2021

TOTAL: 15 places.

Interpretació: Jazz i Música Moderna
Baix eléctric: 2
Contrabaix: 2
Trombó: 2
Saxòfon: 1
Trompeta: 1
Percussió: 1

Interpretació: Flamenco
Guitarra Flamenca: 1
Cante Flamenco: 1

Composició: 2

Pedagogia: 2

Estructura, contingut i valoració de les proves d’accés
Setembre 2021

Cada aspirant es pot presentar a un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats.

La prova té dues parts, A i B, que es subdivideixen en diversos exercicis, agrupables en blocs. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments corresponents.

La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

La qualificació final de la prova es determina:

a) Per a les persones que posseeixen el títol de grau professional i han superat les dues parts de la prova, la nota final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi 0,5 punts. En aquest cas, caldrà presentar la documentació acreditativa d’estar en possessió del títol esmentat abans de la publicació de les llistes provisionals de qualificacions de la prova.

b) Per a les persones que no posseeixen el títol de grau professional i han superat les dues parts de la prova, la nota final es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi la qualificació, entre 0 i 10 punts sense decimals, de l’exercici per a les persones que no posseeixen el títol de grau professional ponderat al 5%.

Taula de baremacions

Resum dels exercicis per especialitat

Descripció de la prova instrumental

Exemples de les proves

Reclamació

Contra les qualificacions definitives dels centres privats, les persones interessades poden presentar reclamació davant la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.

L’escrit de reclamació es pot presentar al centre on l’aspirant s’ha examinat, dins l’horari d’atenció al públic, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. El/la secretari/ària de la comissió avaluadora o, el en seu defecte, el/la director/a del centre acusarà recepció de la reclamació i adjuntarà una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’enviarà als seus serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. La Inspecció d’Educació n’emetrà l’informe corresponent, i la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, resoldrà la reclamació i n’informarà la persona interessada.

Necessitats educatives específiques

Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per a participar en la prova d’accés. El procés de sol·licitud d’aquestes adaptacions, dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, es pot trobar en el punt 4 de l’annex 1 de la Ressolució ENS/504/2017, de 8 de març.

Trasllat d’expedient

L’accés al Taller de Músics ESEM es pot fer mitjançant un trasllat d’expedient des d’un altre centre superior de música oficial espanyol. Els estudiants que vulguin fer aquest trasllat d’expedient hauran de sol·licitar el seu ingrés per escrit a través d’un formulari, juntament amb un breu currículum acadèmic a lliurar a la Secretaria del Centre o per via telemàtica. Caldrà aportar també material audiovisual tocant l’instrument (preferiblement amb enllaços) o bé composicions pròpies en el cas d’estudiants de Composició. El centre podrà sol·licitar una entrevista amb la persona sol·licitant.

Un cop resolta la sol·licitud, si és acceptat, l’alumne haurà de realitzar els tràmits pertinents al seu centre d’origen i matricular-se al Taller de Músics ESEM en el termini ordinari de matrícula general.

Estudiants de centres fora d’Espanya

Els estudiants que hagin començat estudis superiors de música en un centre fora d’Espanya hauran de realitzar les proves d’accés regulars i, un cop superades, podran sol·licitar el reconeixement de crèdits si aquests corresponen a estudis dins de l’EEES, o la convalidació de crèdits que corresponguin a estudis fora de l’EEES, segons normativa.

Descarga el formulario de solicitud

Els estudiants del Taller de Músics ESEM que desitgin traslladar el seu expedient a un altre centre superior espanyol hauran de seguir el procediment que estableix el centre de destinació. En cas de ser acceptats, ho hauran de notificar per escrit a la Secretaria del Taller de Músics ESEM i adjuntar el document oficial del centre de destí en el qual consti l’acceptació del trasllat.

Les taxes per aquesta gestió tenen un cost econòmic.

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns