Programació
JazzSí Club
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Accés Escola Superior

REVISIÓ DE LES CONDICIONS DE LES PROVES D’ACCÉS A 25/5/20

Després de la comunicació oficial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el passat divendres 8 de maig, actualitzem la informació respecte les proves d’accés.

Les proves d’accés seran presencials, si bé es duran a terme aplicant uns protocols molt estrictes que ens marca el propi Departament d’Educació. Aquesta comunicació afecta totes les Escoles Artístiques Superiors (EAS) de Catalunya i descarta l’opció de fer proves telemàtiques.

Aquestes proves consten d’un exercici específic per a les persones aspirants que tinguin el títol de grau professional, i de dos parts A i B. El dia dilluns 22 de juny al matí farem la prova de grau professional i les proves teòriques de la part A. En dies successius que anunciarem en breu farem les proves específiques de la part B.

Tot això subjecte a l’evolució de l’emergència sanitària i les instruccions que rebem en el futur del propi Departament.

A més, si un cop publicades les dates definitives alguna persona per causes de força major o circumstancials no pot assistir a les mateixes, s’avaluarà cada cas individualment i es pactarà un altre dia per a la seva realització sense cost addicional. En el cas que no sigui possible, es retornarà l’import d’inscripció.

Les novetats que vagin sorgint en relació al calendari definitiu de les proves d’accés es comunicaran a través del web i de les xarxes socials oficials del Taller de Músics.

Accés Escola Superior

Àmbits i modalitats

Oferta places curs 2020-21 (Juny)

Els àmbits i modalitats per als quals es convoquen les proves d’accés són els següents:

 • Interpretació (61):
  • Jazz i Música Moderna:Modalitats d’acordió (2), baix elèctric (5), contrabaix (3), bateria (5), veu (5), clarinet (4), flauta travessera (4), guitarra elèctrica (5), percussió (2), piano (5), teclat (2), trombó (2), saxòfon (5), trompa (2), trompeta (2), violí (2), violoncel (2).
  • Flamenco:Modalitats de cant (2) i guitarra (3).
 • Composició (8)
 • Pedagogia musical (8): Veu (2), Guitarra (3), resta d’instruments (3)
 • Producció i gestió (8)

Els candidats poden presentar-se a un màxim de dues modalitats.

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació al Títol Superior de Música i, si resten places vacants, es convoca una segona convocatòria de proves específiques al mes de setembre.

Requisits i limitacions

 1. Cal tenir el títol de Batxillerat. Si no es té el Batxillerat, cal tenir 18 anys o més (o complir-los durant l’any 2019) i superar una prova de maduresa que validi els objectius dels requisits del batxillerat. El procés d’inscripció i les bases d’aquesta prova es poden consultar a l’annex 2 de la Resolució ENS/504/2017, de 8 de març o a la web del Departament d’Ensenyament.
  Per homologar una titulació equivalent obtinguda a l’estranger, cal seguir el procediment establert pel Departament d’Ensenyament.
 2. Cal tenir el Títol de Grau Professional de Música. En cas de no posseir-lo, cal realitzar un exercici específic al mateix centre on es fan les proves. S’accepten com equivalents al títol de Grau Professional de Música: Títol Professional del Pla del 42, títol de Grau Mitjà de Música del Pla del 66, títol de Grau Mitjà de Música de la LOGSE, títol de Grau Professional de Música de la LOE, Títol Superior de Música d’una especialitat diferent a la que es vol matricular.
 3. Les persones que vulguin accedir als estudis o vulguin millorar la qualificació obtinguda disposen d’un màxim de tres convocatòries al mateix centre i titulació o especialitat.
 4. Cada persona aspirant es pot presentar a un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats.

 

Excepcionalment, també es podran presentar els alumnes majors de 16 anys que estiguin cursant sisè curs d’ensenyaments professionals de música o dansa, o que hagin superat la prova d’accés a sisè curs de grau professional, i vulguin accedir als estudis artístics superiors de música o dansa, d’acord amb la disposició addicional octava del Reial decret 1614/2009 de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificat pel Reial decret 21/2015, de 23 de gener.

Necessitats educatives específiques

Les persones aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar a la prova d’accés. El procés de sol·licitud d’aquestes adaptacions, dirigit a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, es pot trobar al punt 4 de l’annex 1 de la Resolució ENS/504/2017, de 8 de març.

Documentació necessària per a la inscripció

Juntament amb el formulari d’inscripció, cal presentar la següent documentació:

 • Original i fotocòpia del DNI o, en el seu defecte, NIE o Passaport.
 • Títol (o resguard del títol) de batxillerat o equivalent acadèmic vàlid, si s’escau.*
 • Títol (o resguard del títol) de Grau Professional de Música o equivalent acadèmic vàlid, si s’escau.*
 • Per als alumnes menors d’edat: original i fotocòpia del llibre de família, i original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a).

* En cas que la persona aspirant cursi el darrer curs dels estudis de Grau Professional o de Batxillerat, o bé estigui tramitant-ne l’homologació i per tant no disposi dels documents acreditatius d’haver-los superat, els ha d’aportar en el moment de la matrícula.

Efecte i validesa de les proves

La superació de les proves d’accés únicament faculta per a matricular-se al curs acadèmic per al qual han estat convocades.

L’admissió dels aspirants que hagin superat les proves es farà per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes i de manera individualitzada per a cada àmbit, itinerari i modalitat.

La disposició transitòria 1.2 del decret 63/2001 preveu, a més, que els alumnes que provenen del Pla d’Estudis derivat del decret 2618/1966, demanin el reconeixement d’assignatures d’acord amb les equivalències establertes.

Els alumnes que realitzin les proves d’accés al Títol Superior de Música a l’ESEM tindran prioritat a l’hora de cobrir les places previstes. La resta de places vacants estaran a disposició de la resta d’alumnes que hagin superat les proves d’accés en qualsevol altre Centre Autoritzat de Títol Superior.

Procés d’inscripció

Del 4 de maig al 10 de juny (fins 12h): inscripció a proves d’accés

10 de juny (tarda): llistat provisional d’admesos i exclosos a proves

11 de juny: període de reclamacions

12 de juny: publicació definitiva d’admesos i exclosos

La inscripció a la convocatòria de la prova específica es realitza al Taller de Músics Escola Superior d’Estudis Musicals (Segre, 24-32, 3a planta, 08030 Barcelona).

El cost pels alumnes de l’Escola del Taller de Músics i/o COS serà de 75€ per una especialitat i de 120€ per a dues.

Per la resta d’aspirants, 145€ una especialitat i 230€ dues.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A PROVES

Calendari de proves

 • Proves teòriques: 22 i 23 de juny
 • Proves instrumentals: a confirmar pròximament

 

Darrera data d’actualització 25/05/2020

 

Trasllat d’expedient

L’accés al Taller de Músics ESEM es pot fer mitjançant un trasllat d’expedient des d’un altre centre superior de música oficial espanyol. Els estudiants que vulguin fer aquest trasllat d’expedient hauran de sol·licitar el seu ingrés per escrit a través d’un formulari, juntament amb un breu currículum acadèmic a lliurar a la Secretaria del Centre o per via telemàtica. Caldrà aportar també material audiovisual tocant l’instrument (preferiblement amb enllaços) o bé composicions pròpies en el cas d’estudiants de Composició. El centre podrà sol·licitar una entrevista amb la persona sol·licitant.

Un cop resolta la sol·licitud, si és acceptat, l’alumne haurà de realitzar els tràmits pertinents al seu centre d’origen i matricular-se al Taller de Músics ESEM en el termini ordinari de matrícula general.

Estudiants de centres fora d’Espanya

Els estudiants que hagin començat estudis superiors de música en un centre fora d’Espanya hauran de realitzar les proves d’accés regulars i, un cop superades, podran sol·licitar el reconeixement de crèdits si aquests corresponen a estudis dins de l’EEES, o la convalidació de crèdits que corresponguin a estudis fora de l’EEES, segons normativa.

Descarga el formulario de solicitud

Els estudiants del Taller de Músics ESEM que desitgin traslladar el seu expedient a un altre centre superior espanyol hauran de seguir el procediment que estableix el centre de destinació. En cas de ser acceptats, ho hauran de notificar per escrit a la Secretaria del Taller de Músics ESEM i adjuntar el document oficial del centre de destí en el qual consti l’acceptació del trasllat.

Les taxes per aquesta gestió tenen un cost econòmic.

Tens algun dubte? Vols venir a conèixer el Taller?

Contacta'ns