Convalidacions

El Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM), segons el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, que regula el contingut dels ensenyaments artístics superiors establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i d'acord amb els objectius i preceptes desenvolupats en la Resolució ENS/2869/2011 del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors, desenvolupa l'elaboració de la normativa específica de transferència i reconeixement de crèdits per donar mobilitat als estudiants, i que aquesta no suposi cap tipus d'impediment per a l'acumulació de crèdits dins del marc europeu d'ensenyaments superiors.

Transferència i reconeixement de crèdits

La transferència de crèdits inclourà i únicament tindrà en compte els documents oficials acreditatius que aporti l'alumne.

El reconeixement de crèdits suposa per part de l'ESEM l'acceptació d'aquells crèdits que hagin estat cursats i superats en el marc d'altre titulació oficial, tant a l'ESEM com a altres universitats. Aquests crèdits es consideren superats per reconeixement en l'expedient final als efectes d'obtenció d'una titulació oficial, amb ple valor acadèmic de les qualificacions d'origen.

La normativa regula el sistema, el procediment i els criteris a seguir dins de la legalitat vigent i les disposicions de la declaració de Bolonya en el procés de transferència i reconeixement de crèdits.

Els crèdits reconeguts segons la resolució esmentada es divideixen en:

  • Crèdits obtinguts en ensenyaments oficials dins l'EEES, en centres d'ensenyaments artístics superiors, com en altres centres de l'EEES. No es poden reconèixer crèdits de treball de fi d'estudis o de màster.
  • Crèdits per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins a un màxim de 6 crèdits.

Els criteris específics de reconeixement i transferència de crèdits s'especifiquen a la mateixa resolució:

  • Cal considerar l'adequació entre les competències i els continguts de les assignatures ja cursades i les previstes al pla d'estudis que està cursant l'alumne sol·licitant. Només es reconeixeran aquelles assignatures que tinguin una coincidència del 75%.
  • Als trasllats d'expedient es reconeixen la totalitat de crèdits obtinguts.
  • Quan l'alumne accedeix a una nova especialitat del mateix títol superior es reconeix la totalitat de crèdits obtinguts en les assignatures comunes en les diferents especialitats.

Convalidació de crèdits

La convalidació de crèdits permet superar crèdits per altres vies, com l'experiència artística o professional, o bé per estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

L'alumne sol·licita la validació adjuntant la documentació corresponent. Les competències adquirides han de correspondre a les inherents a les assignatures implicades. Els crèdits convalidats computen a efectes d'obtenció del títol oficial, però no incorporen qualificació, per la qual cosa no computen a efectes de barem de qualificació final de l'expedient.

No es poden convalidar crèdits de Treball de Fi de Titulació, grau o màster. El màxim de crèdits que el centre pot proposar a la Direcció General d'Ensenyaments de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial correspondrà a un 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis del títol superior, és a dir, 36 crèdits del total de crèdits del pla d'estudis que estigui cursant l'alumne sol·licitant.

Només es tindrà en compte la documentació que aporti l'alumne en la seva sol·licitud de convalidació. Aquesta documentació garanteix les competències adquirides que l'alumne vol que s'avaluïn per a la convalidació i que han de correspondre a les inherents al títol. S'estableix un barem de convalidació per a algunes assignatures (veure documents necessaris per a la convalidació d'algunes assignatures).

Totes les sol·licituds, tant de transferència com de reconeixement i convalidació de crèdits, han d'anar dirigides per escrit a la directora Tècnica del Centre, que és la màxima responsable de la resolució.

Donada la diversitat de possibles procedències dels estudiants, cada sol·licitud serà estudiada per la comissió de convalidació i reconeixement de crèdits.

La resolució de cada sol·licitud es farà per escrit i argumentada, i es mostrarà el resultat al tauler del Centre, al web i al Taller de Músics Virtual. Les sol·licituds aprovades constaran a l'expedient i s'avisarà als estudiants per fer la corresponent modificació de matrícula.

El període de sol·licitud de convalidacions serà des de l'inici de la matricula fins una setmana posterior a la finalització del període de matriculació. La resolució s'establirà en un màxim de 15 dies des de la finalització del període de sol·licituds.

Les convalidacions d'assignatures estan subjectes al pagament del 25% del cost dels crèdits de l'assignatura corresponent.

Només es convalidaran aquelles assignatures en què hi hagi una coincidència del 75% del contingut entre les que es volen convalidar i les realitzades.