Perfil d'ingrés

L’accés als ensenyaments artístics superiors requereix el compliment d’uns requisits acadèmics i la superació d’una prova específica d’accés que es duu a terme amb l’antelació necessària per permetre la posterior gestió del procediment d’admissió, previ a l’inici del curs acadèmic. A través de les proves específiques d’accés es valora el nivell d’assoliment de les capacitats i competències dels alumnes que són necessàries per accedir als ensenyaments superiors.


Especialitat d’Interpretació
El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat d’Interpretació, tant de l'àmbit del Jazz i la Música moderna com en l’àmbit de la Música tradicional, Flamenco, és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives d’aquestes músiques. L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i d’ubicar-s’hi, expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. Tanmateix, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical i ha de saber adequar la interpretació i la improvisació en estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l’instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques. També ha de saber utilitzar la notació musical per escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa. Així mateix, ha de saber construir les seves estratègies d’estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de forma respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.


Especialitat de Composició

El perfil de l’alumne que accedeix als estudis en l’especialitat de Composició és el d’un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives. L’alumne ha de ser capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d’una partitura, i d’ubicar-s’hi rítmica i harmònicament. Ha de saber utilitzar la notació musical per escriure i llegir. També ha de mostrar un coneixement bàsic de la instrumentació, el contrapunt i la música coral. Així mateix, ha de mostrar una tendència a relacionar coneixements, capacitats i habilitats per construir música. Tanmateix, ha de saber elaborar les seves pròpies estratègies de treball per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de forma respectuosa i coherent.


Especialitat de Pedagogia Musical
El perfil de l'alumne que accedeix als estudis en l'especialitat de Pedagogia Musical és el d'un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions representatives de l'àmbit del jazz i la música moderna. Ha de ser capaç de reconèixer formes habituals tant auditivament com a través d'una partitura, i ubicar-s'hi expressant-se amb adequació rítmica i harmònica. Tanmateix, ha de mostrar una tendència a construir un so propi o personalitzat, relacionant la respiració amb la frase musical, i ha de saber adequar la interpretació i la improvisació en estils diferenciats, mostrant destreses tècniques amb l'instrument que li permetin abordar els estudis superiors sense dificultats específiques. També ha de saber utilitzar la notació musical per escriure i llegir amb un mínim de fluïdesa, així com elaborar un supòsit didàctic amb un fi determinat i amb l'objectiu d'assolir uns resultats concrets. Així mateix, ha de saber construir les pròpies estratègies d'estudi per superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, així com ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de forma respectuosa i coherent, i mostrar habilitats per treballar individualment i en equip. Per últim, ha de mostrar capacitats per organitzar la seqüència de fases del desenvolupament d'un projecte i ha de ser capaç d'organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb la formació en música o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, així com mostrar habilitats per treballar individualment i en equip.

Especialitat de Producció i gestió

El perfil de l'alumne que accedeix als estudis en l'especialitat de producció i gestió, és el d'un estudiant que coneix estils, períodes històrics i formacions musicals representatives. Capaç de reconèixer formes habituals, tant auditivament com a través d'una partitura.

Així mateix, ha de saber construir-les seves pròpies estratègies per organitzar-se la feina i poder superar reptes de tipus acadèmic o pràctic, i ha de ser capaç de manifestar opinions i valoracions artístiques de forma respectuosa i coherent.

De la mateixa manera, ha de mostrar capacitats per organitzar la seqüència del desenvolupament d'un projecte. I ha de ser capaç d'organitzar i preparar una defensa oral sobre temes relacionats amb esdeveniments musicals o amb la gestió de les polítiques culturals al voltant de la música, i mostrar habilitats per a treballar individualment i en equip.