Procés de matriculació

PERÍODE DE MATRÍCULA 2019-2020

Juliol: del 1 al 12
Setembre: 12, 13, 16 i 17 

 

L'ordre de matriculació vé determinat per la nota obtinguda a les proves d'accés (nous alumnes) o bé per la mitjana ponderada de les notes de l'expedient acadèmic, i determina la prioritat d'uns alumnes sobre uns altres a l'hora d'escollir grup i horaris de les assignatures. La llista amb l'ordre de matriculació es troba al Campus Virtual del Taller de Músics. L'alumne haurà de presentar-se 15 minuts abans de l'hora de matriculació per tal de recollir els formularis de la matrícula.

L'alumne que no pugui assistir personalment a la matrícula en el seu horari assignat pot enviar una persona en nom seu perquè el matriculi. Cal, però, que ompli el full d'autorització de matriculació que es troba al Campus Virtual del Taller de Músics. A més, és imprescindible que la persona que vingui aporti la fotocòpia del DNI de l'alumne a matricular.

Els alumnes que no es presentin el dia i l'hora adjudicats perdran el torn i hauran de sol·licitar matricular-se al final del procés.

Procediment de matrícula d'assignatures optatives

· Els alumnes de 3r i de 4t curs poden matricular els crèdits d'assignatures optatives segons el programa d'estudis:

  • 3r curs Flamenco: 12 crèdits
  • 4t curs Flamenco: 18 crèdits
  • 4t curs Composició: 12 crèdits
  • 3r curs Jazz i MM: 6 crèdits
  • 4t curs Jazz i MM: 18 crèdits

· En el moment de formalitzar la matrícula, l'alumne ha d'indicar quines assignatures vol cursar.
· Al Campus Virtual del Taller de Músics l'alumne podrà consultar el llistat d'assignatures optatives obertes per al curs 2019-2020.
· Les assignatures optatives de caràcter collectiu es cursaran sempre que hi hagi un número mínim d'alumnes.
· En cas que l'assignatura escollida per un alumne no es pugui obrir per falta de demanda, aquest serà informat i haurà de triar una altra assignatura.
· Els alumnes de 3r poden matricular més crèdits d'optatives, corresponents a les de 4t curs, si així ho desitgen.
· Els alumnes de 4t hauran de matricular tots aquells crèdits pendents si volen finalitzar els seus estudis.

Preus 2019-2020

· Import del crèdit: 98€/crèdit
· Bonificació especial Fundació Privada Taller de Músics per al curs 2019-2020 gràcies a laCaixa: 9€/crèdit
· Bonificació especial Fundació Privada Taller de Músics per al curs 2019-2020 gràcies a AC/E: 7€/crèdit
· Preu final crèdit per al curs 2019-2020: 82€/crèdit (*veure condicions d'aplicació)

Formes de pagament

  • Pagament únic. Un únic pagament en el moment de la matriculació per transferència bancària o rebut domiciliat. Qui s'aculli a aquesta modalitat de pagament comptarà amb un descompte del 2,65% del preu total de la matrícula.
  • En 2 pagaments. Pagament fraccionat en 2 (juliol/desembre). Qui s'aculli a aquesta forma de pagament tindrà un descompte de l'1,35% sobre el preu total de la matrícula.
  • Pagament fraccionat. Primer pagament en el moment de la matriculació (al juliol) de 1.800€ en el cas de matrícula completa de 60 crèdits o el 36% de l'import de la matrícula en altres casos, i 10 mensualitats de setembre a juny el dia 5 de cada mes. En el cas dels matriculats al setembre, el pagament inicial es fa en el mes de la matriculació i després 10 mensualitats d'octubre a juliol el dia 5 de cada mes.

Taxes i recàrrecs

· L'alumne que es matriculi per segona vegada a més d'una assignatura pagarà un increment del 25% del preu dels crèdits de l'assignatura.
· S'aplicarà una penalització de 30€ per a cada rebut tornat.
· Les taxes per trasllat d'expedient del Taller de Músics ESEM seran de 50€.
· La taxa per expedició de certificació oficial d'expedient serà de 50€. La còpia de l'expedient amb validesa no oficial, tant en paper com per via digital, serà gratuïta.

Calendari i horaris

· Els horaris de les assignatures es pengen al Campus Virtual del Taller de Músics.
· L’horari de l'assignatura d'instrument s'escull en el moment de la matrícula.
· El dia de la matriculació els alumnes tenen a la seva disposició els quadres de Conjunt Instrumental amb horaris i professors. Un cop finalitzada la matrícula, se'ls facilitarà aquesta informació perquè puguin escollir.

Convalidacions

Fes clic aquí per conèixer la normativa de convalidacions. Informa't també aquí dels documents necessaris que s'han d'aportar.